En månad med "Fiducia Supplicans": Motståndet visar inga tecken på att avta


Kritiken mot det dokument som godkände välsignelsen av samkönade par anses av vissa kyrkohistoriker vara utan motstycke


av Edward Pentin

 

 

 


Foto: Kardinal Víctor Manuel Fernández lämnar synoden om synodalitet
i Vatikanens Paul VI Hall, den 9 oktober 2023.

 

En månad efter att Vatikanen publicerade Fiducia Supplicans, som tillåter välsignelse av samkönade par, visar den motreaktion som dokumentet utlöste inga tecken på att avta.

Kritiken har varit så skarp och utbredd att vissa historiker menar att aldrig tidigare har ett påvligt dokument orsakat sådan opposition och förvirring

Kritiken har varit så skarp och utbredd att vissa historiker menar att aldrig tidigare har ett påvligt dokument orsakat sådan opposition och förvirring, vilket har fått många observatörer att undra hur konsekvenserna kan lösas.

"Förekomsten av en skarp kontrast mellan biskopar och kardinaler inom kyrkan är nu en realitet som inte kan förnekas",

säger kyrkohistorikern Roberto de Mattei till Register. Påven Franciskus, menar han,

"detta framkallar en djupare kris än alla de tidigare, inte bara på grund av bredden i oppositionen, utan också på grund av det faktum att den kommer från de 'periferier' som påven Franciskus har angett som kyrkans autentiska uttryck."

Deklarationen, som godkändes av påven Franciskus och publicerades strax före jul den 18 december, tillåter för första gången icke-liturgiska välsignelser av samkönade par och andra i "oregelbundna relationer". Vatikanen beskrev publiceringen som ett "innovativt" steg, som breddar innebörden av välsignelser samtidigt som man står "fast" vid kyrkans "traditionella lära om äktenskapet".

Det kom bara två år efter att Vatikanen, i ett mindre auktoritativt dokument kallat Responsum ad dubium (ett svar på en fråga), tydligt slagit fast att kyrkan inte hade befogenhet att ge välsignelser till samkönade äktenskap. Vatikanen försökte försäkra de troende om att Fiducia Supplicans inte tillät välsignelse av unioner utan endast av individer som lever i samkönade eller irreguljära relationer, även om det allmänt sågs som en omsvängning av den texten.

Kardinal Víctor Manuel Fernández, prefekt för Dikasteriet för trosläran sedan september, sade i ett förord till deklarationen att hans dokument var ett utslag av "broderlig välgörenhet" till dem som inte delade det "negativa svaret" i responsum, som utfärdades under hans föregångare, kardinal Luis Ladaria Ferrer.

Men nästan omedelbart efter publiceringen övertolkade några av dess anhängare dess anvisningar medan motståndarna bestämt förkastade dem. En handfull biskopar, som de i Madrid, Dublin och ordföranden för den österrikiska biskopskonferensen, förpliktade prästerna att ge sådana välsignelser till alla som bad om dem; andra, särskilt i Afrika, vägrade bestämt att göra det.

De flesta biskopskonferenser har förblivit tysta, givit ambivalenta svar eller betonat vad som är troget läroämbetet i dokumentet.

Förvirringen utanför kyrkan förvärrades av rubriker i mainstream media som applåderade Fiducia Supplicans för att de tillät samkönade välsignelser samtidigt som de utelämnade dess begränsningar. Dokumentet väckte också motstånd från icke-katoliker, såsom den evangeliske protestanten Franklin Graham och metropoliten Hilarion i den rysk-ortodoxa kyrkan.

Anhängare och motståndare

De som välkomnade eller accepterade deklarationen föll i flera grupper: vissa biskopskonferenser, såsom den amerikanska biskopskonferensen, CCB, som accepterade försäkringarna om att den var förenlig med doktrinen och endast omfattade icke-liturgiska "pastorala välsignelser"; andra som Jesuitfadern p. James Martin SJ som gladde sig över utvecklingen och såg det som ett "steg framåt" i arbetet med HBTQ-personer (han välsignade offentligt ett "gift" samkönat par dagen efter offentliggörandet); och belgiska biskopar och andra som såg beslutet som en del av en process mot erkännande av sakramentalt "äktenskap" mellan personer av samma kön.

Lorettosystern Jeannine Gramick, medgrundare av New Ways Ministry, en kyrklig påverkansgrupp som förbjöds av Heliga Stolen 1999 för sin inställning till homosexualitet men som i oktober fick en privat audiens av påven Franciskus, sade att hoppet hos "så många katolska lesbiska och homosexuella par nu har "materialiserats". Gruppens webbplats gav den 6 januari en positiv sammanfattning av många reaktioner och citerade "gifta" homosexuella och andra under rubriken: "[HBT]-förespråkare fortsätter att glädjas över Vatikanens godkännande av välsignelser för samma kön."

Vissa har hållit tillbaka från att uttrycka sitt fulla stöd, framför allt Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin, som sa att dokumentet hade "berört en mycket känslig punkt" och kommer att kräva "ytterligare utredning".

Kritiker har under tiden tagit avstånd från dokumentet av en rad olika skäl.

Kardinal Fernández föregångare vid Dikasteriet för trosläran, kardinal Gerhard Müller, kallade det "vanhelgande och hädiskt", "självmotsägande" och "kräver förtydligande". Kardinal Robert Sarah, prefekt emeritus vid Dikasteriet för gudstjänst och sakramentsförvaltning, sade att deklarationen var

"en heresi som allvarligt underminerar kyrkan, Kristi kropp, eftersom den strider mot den katolska tron och traditionen."

Nästan alla biskopskonferenser i Afrika och flera andra länder i den globala södern - vad Franciskus kollektivt har kallat "periferierna" - har förkastat anvisningarna, inte bara för att välsigna samkönade par strider mot deras kulturer och lagar, som kardinal Fernández hade sagt, utan för att de ansåg att det gav sken av att godkänna något som strider mot naturrätten och den heliga skriften. Kardinal Fridolin Ambongo från Kinshasa skrev på uppdrag av biskopskonferenserna i Afrika och Madagaskar (SECAM) att språket som används i dokumentet är "för subtilt för att enkla människor ska förstå" och att biskopar i Afrika inte kunde utföra sådana välsignelser "utan att utsätta sig för skandaler".

Kritik kom också från centrala Östeuropa och Asien, där åtminstone en ungersk biskop kallade det en "förfalskning av evangeliet".

Några brödraskap bestående av hundratals präster i Storbritannien, USA och Australien förkastade dokumentet eftersom det i princip är ogenomförbart, och eftersom de är oroliga för att det förmedlar ett budskap som strider mot kyrkans lära.

Några brödraskap bestående av hundratals präster i Storbritannien, USA och Australien förkastade dokumentet eftersom det i princip är ogenomförbart, och eftersom de är oroliga för att det förmedlar ett budskap som strider mot kyrkans lära. Samtidigt motsatte sig vissa att det inte går tillräckligt långt, och åtminstone en kyrkoledare i Tyskland kallade deklarationen "misantropisk och diskriminerande" för att den inte godkänner samkönade handlingar.

Italienska medier rapporterade den 14 januari att Vatikanen utbildade sina präster i hur man välsignar samkönade par, eventuellt i Peterskyrkan, synbarligen utan att ha påverkats av kritiken.

Försök till klargörande

I ett försök att klargöra Fiducia Supplicans efter denna globala motreaktion, utfärdade kardinal Fernández ett pressmeddelande där han insisterade på att deklarationen skulle läsas lugnt, att den varken var kättersk eller hädisk, att en välsignelse bara skulle ta "cirka 10 eller 15 sekunder" och han gav några exempel på hur den kunde utföras i en "icke-ritualiserad form".

I en kommentar till Register den 12 januari sade han att hans klargörande "verkligen hade nått fram på grund av den enkelhet och de exempel det erbjuder" och att detta "noterats av många biskopar".

Kardinal Müller och andra var dock oberörda. De välsignelser som tillåts av Fiducia Supplicans "är en uppfinning" och har "ingen grund i verkligheten", sade han till Register den 12 januari. En "10-sekunders välsignelse" av samkönade par eller personer i "oregelbundna relationer", tillade han, är "inget annat än en allmän välsignelse som alla kan få i ett möte med en präst i vilken situation som helst".

The Register ställde en rad frågor till kardinal Fernández den 2 januari för att få klarhet i dokumentets ordalydelse och andra aspekter. Frågorna gällde bland annat definitionen av "par" och hur det skiljer sig från en "union", vilka hinder som finns för att välsigna grupper av andra människor som ägnar sig åt sexuellt omoraliska aktiviteter, om fader Martins och andras uppenbara missbruk av dokumentet kommer att fördömas samt varför samrådet (inom Dikasteriet och med biskoparna) om dokumentet inte varit mer omfattande och hur detta kan jämföras med synodalitet.

Kardinalen har hittills inte svarat på dessa frågor trots upprepade förfrågningar. Han har svarat vid andra tillfällen när vi har skickat frågor till honom.

En kris utan motstycke

Enligt professor De Mattei är "modernismen" ett tydligt kännetecken i dokumentet, som

"bekräftar trohet mot kyrkans magisterium samtidigt som det med skrupelfri intellektuell akrobatik omkullkastar det".

Han påpekade att Afrika upplever den största tillväxten av döpta katoliker och citerade kardinal Robert Sarah, som sa att biskoparna i Afrika är

"den gudomliga sanningens härolder inför makten och rikedomen hos vissa episkopat i väst"

som

"tror sig vara utvecklade, moderna och visa i världens visdom."

De Mattei sade också att allvaret i upproret är allvarligt eftersom det följer Franciskus önskan att "demokratisera" kyrkan genom synodalitet, vilket ger biskoparna "en högre auktoritet än den romerska".

På frågan från Register om reaktionen på Fiducia Supplicans saknar motstycke i kyrkans historia, gav kardinal Walter Brandmüller, ordförande emeritus för den påvliga kommittén för historiska vetenskaper, inget definitivt svar och påminde om att under den arianska krisen på 400-talet var "nästan alla bysantinska biskopar kättare".

Men De Mattei var mer säker. Han erkände att tidigare "schismer, splittringar och konflikter", både "doktrinära och pastorala till sin natur", har existerat "även på senare tid". Som exempel nämnde han att biskoparna delade upp sig i två grupper under den franska revolutionen, att det fanns en schism i Petite-Eglise 1801 under Pius VII:s regeringstid och att det 1871 bildades en schismatisk kyrka av "gamla katoliker". Han noterade också splittringar under Andra Vatikankonciliet, och över Humanae Vitae 1968 när kardinaler och biskopar ledde en öppen revolt mot den påvliga encyklikan som bekräftade kyrkans lära om preventivmedel. I båda dessa fall, förklarade han, var positionerna "omvända" och avvikelsen leddes av den "liberala flygeln av episkopatet".

Denna kris är dock "djupare" än alla de tidigare, enligt De Mattei.

Professor John Rao, kyrkohistoriker och chef för Roman Forum, som grundades av Dietrich von Hildebrand 1968, nämnde på liknande sätt andra exempel på revolter mot påvliga handlingar, antingen när en påve gjorde sin plikt och inte var medveten om problemets natur, eller "plågades som påven Vigilius" över kontroversen om de tre kapitlen under 600-talet som ledde till "Schismen om de tre kapitlen". Men han sa att inget av dessa exempel är "som denna katastrof" och tillade att de alla var "helt olika".

Thomas Ward, ordförande för Johannes Paulus´ II Akademi för mänskligt liv och familj, ser vissa likheter mellan denna affär och avvikelsen från Humanae Vitae, men han sade att till skillnad från den encyklikan, Fiducia Supplicans "underminerar Rom sin egen undervisning" eftersom han anser att det är ett dokument från modernismen som innehåller både "kätteri och sanning". (1)

Vad händer härnäst?

När det gäller framtiden tror observatörer att konsekvenserna av Fiducia Supplicans kommer att få konsekvenser både för hur kyrkan styrs och inför nästa konklav.

En anmärkningsvärd punkt är hur dokumentet stämmer överens med synodaliteten, eftersom frågan om sådana välsignelser inte togs upp vid den första församlingen för synodaliteten i oktober förra året.

På frågan från The Register om denna fråga kommer att bli en viktig diskussionspunkt vid den avslutande synodalförsamlingen i höst, och om klagomål har mottagits om att den infördes utanför den synodala processen, pekade synodsekretariatets talesman Thierry Bonaventura på ett dokument från den 11 december som utfärdats av synodsekretariatet. Dokumentet ger allmän vägledning om "fördjupad reflektion" men säger inget specifikt om välsignelser för personer av samma kön.

Enligt källor är det osannolikt att kardinalerna kommer att utfärda en ny dubia (formell fråga om förtydligande) i denna fråga, eftersom kardinaler som Raymond Burke och Sarah redan har givit sin syn på saken, och deras begäran om ytterligare förtydligande om samkönade välsignelser, som skickades till Franciskus som en del av en ny uppsättning dubia förra sommaren, har fortfarande inte besvarats.

Opus Dei-prästen Robert Gahl, en moralfilosof som undervisar vid Busch School of Business vid The Catholic University of America, uttryckte hopp om att fler biskopar skulle följa kardinal Ambongos exempel och

"klargöra att Fiducia Supplicans och påven Franciskus upprätthåller kyrkans trogna lära"

och undvika "varje skandal" som härrör från "felaktiga tolkningar" av dess innehåll.

"Prästerna måste få hjälp av biskoparna i sina ansträngningar att upprätthålla klarhet i läran och att inbjuda till omvändelse genom att erbjuda skönheten i ren kärlek inom trofast äktenskap"

sade han.

...det resulterande kaoset och den självförvållade faran för kyrkans enhet bör tas som en lärdom att i framtiden avstå från sådana upptåg av nykomlingar som vill göra allt annorlunda än sina föregångare, och att påtvinga hela kyrkan sina subjektiva och inte väl genomtänkta åsikter på ett auktoritärt sätt

Förvirringen och splittringarna verkar dock sannolikt fortsätta. Kardinal Müller sade till Register att

"det resulterande kaoset och den självförvållade faran för kyrkans enhet bör tas som en lärdom att i framtiden avstå från sådana upptåg av nykomlingar som vill göra allt annorlunda än sina föregångare, och att påtvinga hela kyrkan sina subjektiva och inte väl genomtänkta åsikter på ett auktoritärt sätt."

Kritik av en "tvetydig deklaration" är nödvändig, sa han, om man ska visa "lydnad mot Guds sanning".

Påven Franciskus förblir oförskräckt

I ett tal till romerska präster den 13 januari sade påven att när ett beslut ibland inte accepteras, "beror det på att man inte förstår".

"Faran är när jag inte gillar något och jag sätter det i mitt hjärta, jag blir ett motstånd och kommer till fula slutsatser"

tillade han.

"Detta har hänt med det senaste beslutet om att välsigna alla."

20240122

Från NCRegister med benäget tillstånd
Övers: Red.

(1) Akademien anmanade den 20 januari 2024 i ett öppet brev till påve Franciskus att han omedelbart bör avskeda kardinal Victor Manuel Fernandez från posten som prefekt för Dikasteriet för trosläran då han "inte har de nödvändiga minimikvaliteter som krävs för att uppfylla rollen som trons försvarare." (Red.)

 

Edward Pentin är Registers Senior Contributor och EWTN News Vatikananalytiker. Han började rapportera om påven och Vatikanen för Vatikanradion innan han blev Romkorrespondent för EWTN:s National Catholic Register. Han har också rapporterat om Heliga stolen och den katolska kyrkan för ett antal andra publikationer, däribland Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald och The Holy Land Review, en franciskansk publikation som specialiserar sig på kyrkan och Mellanöstern.

 

 

 

 

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved