Skolverket: Inga värden utom våra!

 

 

 

(katobs.se) Regeringen har i dagarna överlämnat en remiss till Lagrådet beträffande förslag till ny skollag. I remissen förslås att inga s.k. konfessionella friskolor får ta ställning i sin undervisning när det gäller religion och värden, om de skall uppbära medel från stat och kommun.

Skolverket har tolkat förlaget så att "undervisning även har med värden att
göra. Skolverkets tolkning är att det bara kan röra sig om värden som ligger inom ramen för läroplanen, dvs. en konfessionell skola skall i sin undervisning inte få utveckla andra värden än vad som framgår av läroplanen.
"

Detta är anmärkningsvärt. En lärare kan knappast fungera som en god pedagog, om inte läraren själv omfattar och är medveten om vilka grundläggande värden som undervisningens innehåll bygger på. Läraren måste kunna stå för det som lärs ut. Att inför eleverna lära ut en sak och sedan tänka en annan ter sig som ett suspekt dubbelspel. Regeringen och Skolverket tycks vilja skapa en skola med så få vägledande värden som möjligt. Ändå är läroplan och kursplaner genomsyrade av mer eller mindre ideologiskt färgade värderingar.

Ur Skolverkets svar på lagrådsremissen framgår också att man visst kan tänka sig undantag från Läroplanen - nämligen när det gäller skolor med "speciell pedgogisk inriktning" Här avses Waldorfpedagogiken. Dessa skolor kan alltså helt fritt utforma sin undervisning. Det verkar som om Skolverket inte satts sig in i Waldorfpedagogiken och hur fullständigt genomsyrad den är av esoteriska läror från teosofen Rudolf Steiner och hans anhängare.

Regeringen tar här alltså ännu ett initiativ för att försöka styra undervisningens innehåll ideologiskt. Självklart måpste det finnas nationella mål med en skola. Koranskolor och bibelskolor är inte vad vi menar med grundskoleutbildning. Men samtidigt måste det finnas utrymme för olika tolkningar av av vår tillvaro, även om de inte tilltalar det ateistiska eller agnostiska tjänstemannaväldet på Rosenbad och Skolverket.

Red.

Lagrådsremiss

Skolverkets remissvar

Se även: Den konfessionella svenska skolan

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved