Utdrag ur den Heliga synodens protokoll
den 27 december 2005

 

 

 

Vi har med stor besvikelse och sorg erfarit att den lutherska kyrkan i Sverige beslutat sig för att acceptera s.k. samkönade äktenskap och till och med att inrätta en särskild rit som syftar till att ge kyrklig välsignelse åt dylika äktenskap.   Det är klart för alla och envar att ett sådant beslut inte är förenligt med Bibelns lära om familj och äktenskap. Orden vi läser i den Heliga Skrift tillåter inga tvivel om att homosexualitet är ”något avskyvärt” (3 Mos 18:22, 20:13). Enligt aposteln Paulus kommer människor som begår denna synd ”inte att ärva Guds rike” (1 Kor 6:9-11). Att välsigna samkönade äktenskap är detsamma som att godkänna en syndfull förvridning av Guds avbild, av den mänskliga naturen.   Den kristna kyrkan har alltid ansett äktenskapet mellan man och kvinna vara ett sakrament, eftersom det ger upphov till ett nytt liv. Denna naturliga ordning infördes av Gud och vår Herre Jesus Kristus välsignade den i Kana i Galiléen. Att försöka bryta den och att presentera denna perversion som något gott, står direkt i motsats till Guds vilja och är i överträdelse mot Den Heliga Skrifts bud och kyrkans traditioner.  

Att vända sig bort ifrån dylika onaturliga laster har alltid utgjort en viktig del av kyrkans morallära och uppfostran av generationerna. Att som nu den svenska lutherska kyrkan gör acceptera ”samkönade äktenskap” är detsamma som att rikta ett hårt slag mot alla de andliga och moraliska värdena som under århundradenas lopp och under kristendomens inflytande bildats i Europa. Dylika ”innovationer” underminerar den europeiska civilisationens moraliska grund och får därmed också skadligt inflytande på hela den övriga världen.  

Vi har alltid värdesatt de vänskapliga relationerna mellan den rysk-ortodoxa kyrkan och den svenska lutherska kyrkan. Representanter för vår kyrka har aktivt deltagit i många gemensamma program. De har nämligen sett det som ett unikt tillfälle att gemensamt bära vittnesbörd om kristna värden till den moderna tidens Europa och till hela världen. Men genom det ovannämnda beslutet som den svenska lutherska kyrkan nu tagit och som vi anser vara ett avsteg från den kristna moralens normer, ser vi oss härmed tvungna att säga upp våra relationer.  

(Från Moskvapatriarkatets officiella webserver)

Se även artikel i Kyrkans tidning

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved