Mässan blir ”snedvriden” när ”församlingen firar sig själv”,
klagar en spansk kardinal

 

Lima, Peru, den 3 juni 2010 / CNA  Under en konferens i Peru i veckan uttryckte en spansk kardinal sin sorg över att mässan ofta ”reduceras till att bli blott och bart en fest, ett firande där det är församlingen som firas”, istället för att handla om Kristi offer på korset. Han sade att ”gudstjänsten blir snedvriden när vi är med vid ett firande där församlingen firar sig själv”.
Prelaten tillade att mässans medelpunkt måste vara Gud.

Det var kardinal Antonio Canizares Llovera, prefekt för Kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning , som gjorde denna anmärkning under Den eukaristiska och marianska kongressen som ägde rum i Lima, Peru, tidigare i denna vecka.

Då han talade till nära 2 000 deltagare i kongressen som organiserats av ärkebiskopsstiftet Lima, sade kardinal Canizares först att eukaristin är varje kristens källa och höjdpunkt och att ”kyrkan är det levande effektiva sakramentet som bidrar till förening med Gud och enhet med hela mänskligheten”. Denna förening, sade han ”är möjlig endast om vi tar del i Kristi kropp. Det är detta som händer i eukaristin”.

”Det är endast genom prästerskapet som eukaristin är möjlig”, tillade han. ”Därför kan kyrkan endast existera om vi har präster.”  

”Vi präster är nödvändiga inte bara så att kyrkan kan fungera eller vara välorganiserad eller lära ut den rätta läran”, fortsatte kardinalen. ”Vi är präster så att eukaristin kan firas. Om vi inte klarar av detta, då kommer vi inte att få några nya kallelser. Det är alltså framtiden som det handlar om.”

Kardinal Canizares underströk också den centrala roll som Kristi offer i eukaristin innebär och sade att mässan ofta ”reduceras till att bli en fest, ett firande där det är församlingen som firas, en åminnelsehögtid, men det är inte Kristi själva offer när han överlämnar sig själv för oss på korset som firas.”

”Om vi inte förstår detta kan vi inte förstå något om eukaristin och vi firar då inget annat än oss själva”, sade han.

”Vi har blivit sekulariserade och är övertygade om att allt är resultatet av vår egen skapande förmåga”, anmärkte prelaten. Det som verkligen är av vikt är emellertid att ”vi erkänner mysteriet, erkänner att det är ett mysterium som vi firar. Vi måste påminna oss Guds rättighet. Gud berättar för oss hur mysteriet ska firas och lär oss att det är viktigt att det firas.”

Sedan han understrukit den av Andra Vatikankonciliet föreslagna förnyelseandan, noterade kardinal Canizares att konciliefädernas tonvikt på den liturgiska förnyelsen var av utomordentligt stor vikt för ”vi kan inte förstå (Vatikandokumentet) Gaudium et Spes om vår förståelse inte baserar sig på alltings grund som är eukaristin”.
 
”Vår kyrka blir inte en kyrka som grundar sig på Gaudium et Spes (glädje och förhoppning) om den inte är en kyrka som stöder sig på (konstitutionen) Sacrosantum Concilium”, tillade han. ”Därför hyser påven så stort intresse för liturgin. Om vi tror att förnyelse endast betyder förändringar i riten, då förstår vi inget av det som den Helige Fadern försöker säga oss”, tillade han.  
”Förnyelse betyder inte att man iscensätter en ny teaterföreställning varje dag”, underströk kardinalen.”Den betyder istället att man möjliggör ett firande av trons mysterium när detta uppenbarar sig. Denna förnyelse måste uttrycka mysteriets hela verklighet. Gudstjänsten blir snedvriden om vi får ett firande där församlingen firar sig själv. Principen som vi bör följa måste vara att Gud ges främsta platsen.”
 
Den spanske prelaten sade att det är inte vi som uppgår i Kristus i kommunionen, ”det är snarare han som låter sig själv uppgå i oss” och därigenom drar han oss ut ur vår inskränkta och begränsade individualitet. ”Det är på så sätt som eukaristin antar en social aspekt.”

”Om vi firar eukaristin medverkar vi till samhällets förnyelse”, sade han. ”Därför är det viktigt att lära människorna vad eukaristin är, för det är detta som garanterar kyrkans framtid. Detta är den sanna faran för en mänsklighet som inte erkänner Gud.”

20100609

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved