Högskoleverket avstyrker katolsk teologexamen

 

 

(katobs.se) Högskoleverket har avstyrkt en ansökan från katolska Newmaninstitutet att få utfärda kandidatexamen i teologi. Anledningen till detta avslag uppges vara att planerna är för vaga. "Utbildningsmiljön blir begränsad" säger man i det sex sidor långa utlåtandet. Man pekar även på att "det är viktigt att pluralism inom såväl studentgrupp som lärarstab kan upprätthållas" utan närmare preciseringar vari denna pluralism skulle bestå. Högskoleverket saknar även "integrationen av kulturstudier" i teologiämnet. Man konstaterar också att bibliotek och andra lokaler inte är färdigställda.

20080219

 

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved