Mässan enligt äldre ordning "legitim rit"

 

 

(katobs.se) Under diskussioner på lördag morgon under pågående biskopssynod i Rom, föreslog kardinal Castrillón Hoyos, prefekt för kongregationen för prästerskapet och ordförande i Ecclesia Dei-kommissionen, att den mässordning som dominerat i den västliga kyrkan före liturgireformen skulle betraktas som en legitim rit för kyrkan och jämföras med t.ex. de olika riterna inom östkyrkan som redan är tillåtna. Kommissionen skapades år 1988 för att möta katolikernas pastorala behov i samband med mässa firad enligt den förkonciliära ordningen.

Detta ligger mycket nära ett ”universellt indult”, eller med klarspråk: Att ingen ska behöva be om lov för att fira mässan enligt romersk-katolsk rit och den mässordning som gällde före liturgireformen.

Under de nuvarande reglerna som skapades år 1984, får präster bara fira mässan enligt den äldre ordningen om den lokale biskopen ger sin tillåtelse (indult) till det. Därför kallas dessa mässtillfällen ofta för "indultmässor". Men även kardinal Jorge Medina Estevez, ledamot av omnämnda kommission, medgav i en intervju den 26 september (CWNews.com) att han själv läser mässan i denna ordning ”utan att be någon om tillstånd”.

Kardinal Francis Arinze, ordförande för kongregationen för gudstjänsten och sakramenten, förklarade tidigare, vid torsdagens presskonferens, att "den gamla mässan inte stod i främsta rummet för synoden” och att det räcker om detta behov tillmötesgås lokalt och endast för de grupper som så önskar.

Synoden kommer nästa gång att få se utkastet till det slutgiltiga meddelandet den 21 oktober, då man kommer att rösta om det. Kommittén som behandlar det kommer nu att besluta om man ämnar ta Castrillón Hoyos' förslag, tillsammans med andra som hördes i lördags morse.

I kardinal Castrillón Hoyos´ uppdrag ligger att sträva efter en andlig och juridisk harmoni mellan kyrkans hierarki, dess läroämbete och de grupper som föredrar mässan enligt den äldre ordningen. Framför allt gäller det att överkomma konflikten med "Den helige Pius X:s prästbrödraskap", ofta förkortat SSPX, som grundades av den franske ärkebiskopen Marcel Lefebvre efter det Andra vatikankonciliet och som sedan hamnat i juridisk konflikt med läroämbetet sedan fyra biskopsvigningar skett utan påvligt tillstånd, detta år 1988.

Dessa ansträngningar att åstadkomma en förlikning har pågått sedan 1999 när kardinal Castrillón Hoyos skrev till de fyra biskoparna. I brevet kallade han dem ”min käre bror” och sade att påvens armar var vidöppna och ville omfamna dem.

Ett möte mellan tre av biskoparna och kardinal Castrillón Hoyos ägde rum den 14 augusti 2000 i dennes lägenhet i Rom.

Sällskapets oförsonliga drag har av vissa tolkats som att man inte erkänner påvens legitimitet. Men när ettusen medlemmar och anhängare till sällskapet trädde in i Peterskyrkan för att förrätta bön inför firandet av milleniet den 8 augusti år 2000 manifesterades dess trohet till påven Johannes Paulus II som kyrkans överhuvud. Fastän händelsen inte fanns inskriven i Vatikanens agenda, tillkännagav officiella källor att den hade ägt rum med den heliga Stolens godkännande.

Den 29 augusti mottog påven Benedikt XVI den nuvarande ledaren för sällskapet, biskop Bernard Fellay, som också är en av de fyra män som biskopsvigdes av ärkebiskop Lefebvre, i en privat audiens i Castel Gandolfo. Mötet resulterade i en samstämmig rapport från båda parter om samtal "i stor kärlek för kyrkan” och att en gradvis process för att överkomma svårigheterna och uppnå full enhet inom rimlig tid var ömsesidigt önskvärd. (15 oktober 2005)

 

Se även "Dialog - enda vägen" och "SSPX har alltid varit bundna till Den heliga stolen".

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved