Påven Benedikt XVI

”Att vara förenade med Kristus är grunden
till hur vi handlar i samhället”

 

 

 

(Som avslutning av den Fjärde italienska kyrkokongressen i Verona den 19 oktober 2006 höll påven ännu en lysande framställning av den kristnes roll i den moderna världen och hur oundgänglig en tro på en överordnad intelligens är för vårt sätt att leva.)


Tal med anledning av
den Fjärde italienska kyrkokongressen
i Verona den 19 oktober 2006

Kära bröder och systrar!

Jag gläder mig åt att åter få vara bland Er i denna vackra och historiska stad Verona, och åt att få ta aktiv del i den italienska kyrkans fjärde nationella kongress. Jag ger Er alla den hjärtligaste hälsning från Herren. Jag tackar kardinal Camillo Ruini, ordförande för den italienska biskopskonferensen och doktor Giovanna Ghirlanda, som representerar Veronas stift, för de vänliga ord som de velat välkomna mig med i allas ert namn och för upplysningarna om hur kongressen fortgår. Jag tackar kardinal Dionigi Tettamanzi, ordförande för den förberedande kommittén och alla andra som arbetat så att den kunnat förverkligas. Jag tackar av hela hjärtat alla er som finns här idag och som representerar kyrkan i Italien, biskopen i Verona, monsignore Flavio Roberto Carraro, som är värd, de närvarande biskoparna, präster och diakoner, ordensbröder och ordenssystrar och ni trogna kristna, män och kvinnor, som lånar er röst åt den mångfaldiga katolska lekmannaverkligheten i Italien. Denna den fjärde nationella kongressen utgör en ny etapp på vägen till förverkligandet av det som andra Vatikankonciliet önskade och som den italienska kyrkan under åren som följde på det stora konciliet genast gav sig i kast med. Detta förverkligande var framför allt en väg till gemenskap med Gud Fadern och med hans son Jesus Kristus i den helige Anden och sålunda en gemenskap som vi alla har del i, vi som utgör enda enhet i Jesu Kristi kropp (jfr 1 Joh 1:3, 1 Kor 12:12-13). Det är en väg som är evangeliseringens väg och som är den som kan göra att det italienska folkets tro förblir äkta och frisk. Den är ett kraftfullt vittnesbörd om kärleken till vårt Italien och ivrig omsorg om det italienska folkets väl. Denna den italienska kyrkans väg i Italien har försiggått i ständig gemenskap med Petri efterföljare. Det gläder mig att kunna påminna er om Guds tjänare Paul VI, som var den som sammankallade den första kongressen så långt tillbaka som 1976, och om Johannes Paulus II som deltog i kongresserna i Loreto och Palermo, och därmed förstärkte den italienska kyrkans självtillit och gjorde att hon även i fortsättningen anser sig kunna verka för att tron på Jesus Kristus – även åt män och kvinnor i vår tid – kan visa på meningen med livet och den riktning livet bör ha. I Johannes Paulus II:s tal vid kongressen i Loreto, den 11 april, 1985 (n. 7) säger han att denna tro ”är en vägvisare och effektiv bogserlina” på nationens väg till sin framtid.Den uppståndne Herren och hans kyrka
I den andan har jag idag kommit till Verona för att tillsammans med er be Herren, och delta –även om bara helt kort – i ert arbete denna dag och framlägga för er några av mina reflektioner om det som tycks mig viktigt för den kristna närvaron i Italien. Ni träffade ett lyckligt val när ni satte den uppståndne Jesus Kristus i centrum för kongressen och för den italienska kyrkans liv och vittnesbörd. Kristi uppståndelse är ett historiskt faktum om vilket apostlarna har vittnat och som de alltså ej hittat på. På samma gång betydde Kristi uppståndelse inte bara ett återvändande till vårt liv här på jorden utan den största ”mutationen” som någonsin inträffat. Den är ett avgörande ”språng” in i en helt ny och djup dimension som gör att existensen får en helt ny riktning. Detta berör framför allt Jesus från Nasaret men med Honom också oss som är mänsklighetens familj, det berör historien och hela universum. Det är därför som Kristi uppståndelse är något som står i centrum för den kristna förkunnelsen och utsagan, från tidernas början och till dess slut. Vi har naturligtvis här att göra med ett stort mysterium, det är vår frälsnings mysterium det handlar om. När Ordet som blivit kött uppstår ifrån de döda är detta uppfyllelsen och på samma gång löftet om att vårt hopp en gång skall infrias. Men nyckeln till detta mysterium finner vi i kärleken och det är bara i kärlekens logik som detta löfte kan infrias och som det blir möjligt att på något sätt förstå det. Jesus Kristus uppstår från de döda eftersom hela hans varelse är i fullkomlig och förtrolig gemenskap med Gud, som är en kärlek i sanning starkare än döden. Denna kärlek var något oförstörbart och därför kunde Han ge sitt liv och låta sig dödas men döden kunde inte slutgiltigt förgöra Honom. Under den sista måltiden förebådade Han och accepterade i kärlek sin förestående död på korset, och förvandlade den så till gåvan av sig själv. Den som ger bort en sådan gåva ser sitt liv befrias och blir samtidigt frälst. Hans uppståndelse blev alltså till en explosion av ljus, en explosion av kärlek som fick syndens och dödens bojor att upplösas. Den införde en ny dimension i människornas liv, ur vilken en ny värld uppstår, som ständigt tränger in i vår värld, förvandlar den och drar den till sig. Allt detta sker på ett konkret sätt genom kyrkans liv och vittnesbörd. På så sätt är det kyrkan själv som bildar förutsättningen för denna förvandling, som är Guds verk och inte vårt eget. Detta kan vi förstå med trons hjälp och genom att vi undfått dopets sakrament, som verkligen är död och uppståndelse, en pånyttfödelse och en förvandling till ett nytt liv. Så uttrycker aposteln Paulus i Brevet till galaterna det på följande sätt: ”Men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig”(Gal 2:20).På så sätt har min grundläggande identitet blivit förvandlad och jag fortsätter att existera endast på detta förändrade sätt. Mitt eget jag försvinner och uppgår i ett nytt större subjekt där mitt jag inte är något helt nytt utan förvandlat, renat, har ”öppnats” genom att detta andra förts in i mig och jag i det får nytt svängrum för existensen. När detta sker blir vi sålunda ”ett i Kristus Jesus” (Gal 3:28), ett enda nytt subjekt, och våra jag befrias från sin isolering. ”Jag men inte längre jag själv”, det är formeln för den kristna existensen som grundar sig på dopet, formeln för uppståndelsen som sker inom tiden, formeln som uttrycker den kristna ”nyheten” som är ägnad att förvandla världen. Det är detta som för oss utgör påskens glädje. Vår kallelse och vårt uppdrag som kristna består i ett sådant samarbete som leder till att det uppfylls i vardagen i våra liv som är det som den helige Ande har igångsatts i oss genom dopet. Vi är sålunda kallade till att bli nya kvinnor och män. Bara genom att bli till sanna vittnen om den uppståndne kan vi bli bärare av den kristna glädjen och hoppet och på så på konkret föra dessa vidare till gemenskapen av människor i världen i vilken vi lever.

 
Hur den italienska kyrkan tjänar nationerna, i Europa och i världen.
Våra dagars Italien framstår som ett land som både har stort behov av och på samma gång är mycket välvilligt inställt till ett dylik uppgift. I starkt behov, eftersom det är delaktigt i den i Västvärlden dominerande kulturen som önskar framställa sig själv som universell och självtillräcklig, och som givit upphov till ett helt nytt levnadssätt. Ur detta kommer så en ny våg av upplysningstid och världslighet, som anser bara det vara förnuftigt som kan mätas och uppfattas med sinnena, och individens frihet upphöjs till högsta plan och grundläggande värdering som allt annat måste underkasta sig. Det gör att Gud förblir utesluten från den offentliga kulturen och det offentliga livet, detta även därför att vi lever i en värld som alltid framställer sig som om den vore vårt eget verk i vilken så att säga Gud inte längre uppträder direkt och till och med tycks ha blivit något som är onödigt och främmande.

I nära samband med allt detta har det skett en radikal förminskning av människan som anses vara enbart en produkt av naturen, därför inte helt fri och som därför kan behandlas som vilket som helst annan varelse ur djurriket. Om vi bevittnar alltså här en radikal omvälvning med utgångspunkt i denna kultur, som betyder att tesen om människans centrala ställning i världen och hennes frihet starkt ifrågasätts. På liknande sätt placeras etiken inom relativismens och utilitarismens gränser och man utesluter varje moralisk princip som kunde ha ett värde i sig själv och bedömas som bindande. Det är inte svårt att se att denna slags kultur utgör en djup och radikal vändpunkt inte bara för kristendomen men mera allmänt för alla mänsklighetens religiösa och etiska traditioner. Detta försvårar möjligheten att få till stånd en äkta och sann dialog med övriga kulturer i vilka den religiösa dimensionen fortfarande är starkt närvarande. Det blir då svårt att besvara de grundläggande frågorna om meningen med våra liv och hur vi bör leva dem. Följaktligen kännetecknas denna kultur av en djup brist men också av ett stort behov av hopp som den förgäves försöker dölja.

Som jag antydde tidigare utgör Italien emellertid på samma gång en ganska gynnsam terräng för det kristna vittnesbördet. Kyrkan är faktiskt en mycket levande verklighet och har bevarat en väl inarbetad närvaro bland dagens människor av alla åldrar och olika stånd. De kristna traditionerna har ännu idag starka rötter och fortsätter att ge resultat, och vi upplever en stark evangeliseringsvåg som innefattar undervisning i troslära, och som särskilt de nya generationerna är delaktiga i men också mer och mer familjerna. Med allt större tydlighet upplever vi otillräckligheten i en rationalitet som är instängd i sig själv och i en alltför individualistisk etik. Vi ser rent konkret den allvarliga risken som består i att vi fjärmar oss från de kristna rötterna i vår kultur. Denna känsla finner vi förhärskande bland hela det italienska folket och den uttrycks tydligt och med kraft av många viktiga kulturpersoner, även av dem som inte delar eller åtminstone inte praktiserar vår tro. Den italienska kyrkan och de italienska katolikerna är alltså kallade att ta detta stora tillfälle i akt och framför allt att bli medvetna om det. Vår inställning får alltså aldrig vara att vi försjunker i oss själva och avstår från att agera. Vi måste istället bevara vår dynanism och om möjligt öka den ännu mera, vi måste öppna oss tillitsfullt för nya kontakter och inte försumma något tillfälle att med vår energi medverka till Italiens kulturella och moraliska tillväxt. Därför måste vi – inte med våra egna alltför otillräckliga resurser utan med kraften som vi får från den helige Ande – ge ett positivt och övertygande svar på vårt folks förväntningar och frågor. Om vi lyckas med det kommer kyrkan att ge denna nation en stor tjänst för varhelst vi finner sekularismens försåtliga verk finner vi också nödvändigheten av att visa prov på en tro som är i samklang med vår tids utmaningar.


Att visa på trons stora ”Ja” till vår värld
Kära bröder och systrar, nu måste vi fråga oss hur och på vilken grund som vi kan utföra ett sådant uppdrag. Inom denna kongress ram har ni helt riktigt kommit fram till att det är absolut nödvändigt att vi som kristna avger ett konkret och praktiskt vittnesbörd, och att vi undersöker hur detta kan utföras och utvecklas i vart och ett av de områden där den mänskliga erfarenheten verkar. På så sätt förlorar vi inte ur sikte i vår pastorala verksamhet sambandet som finns mellan tron och det dagliga livet, mellan Evangeliets uppmaning och de omsorger och strävanden som mera handgripligt ligger oss nära. Under dessa dagar har ni sålunda kunnat reflektera på känslans liv och på familjen, på betydelsen av arbete och fest, på utbildning och kultur, på förekomsten av fattigdom och sjukdom, på vilka plikter och ansvarsåtaganden som finns i samhällslivet och inom politiken. För min del skulle jag vilja understryka hur genom detta mångfaldiga vittnesbörd vi framför allt inför världen bör visa upp detta stora ”Ja!” som Jesus Kristus och Gud har sagt till människan och till livet, till den mänskliga kärleken, till vår frihet och till vår intelligens. Hur således människans tro på Gud har skapat glädje i världen. Kristendomen är därför öppen för allt som är sant, rätt och rent i kulturerna och samhällena, och som underlättar, tröstar och stärker vår existens. Aposteln Paulus skrev i Brevet till Filipperna: ”Det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta” (Fil 4:8). Kristi lärjungar erkänner alltså och accepterar villigt de äkta värdena som finns i vår tids kultur, så som de vetenskapliga fynden och de teknologiska vinningarna, de mänskliga rättigheterna, religionsfriheten och demokratin. Men de förstår också att klarsynt bedöma den mänskliga naturens farliga och bräckliga svaghet som utgör ett hot när det gäller människans väg i detta vårt historiska sammanhang. De bortser inte heller från de inre spänningarna och motsättningarna som finns i vår tid. Därför betyder evangeliseringsarbetet aldrig att bara anpassa sig till kulturerna utan också alltid en rening, ett modigt snitt som gör att denna kultur kan mogna och helas, bli en öppning ur vilken ”den nya skapelsen” kan födas (2 Kor 5:17, Gal 6:15), som är den helige Andes frukt. Som jag skrev i min encyklika ”Deus caritas est”, så står i början av den kristnes liv – och är alltså ursprunget till vårt vittnesmål som troende – inte ett beslut av etisk kraktär eller en stor idé, utan mötet med personen Jesus Kristus ”som ger vårt liv en ny horisont och därmed den avgörande riktningen” (n. 1).

Hur fruktbart detta möte är visar sig på ett särskilt kreativt vis också i det mänskliga och kulturella sammanhang som vi i vår nuvarande historiska tid befinner oss i, särskilt i relation till förnuftet som är det som skapat våra moderna vetenskaper och de ur dessa framsprungna teknologierna. Ett grundläggande drag i dessa är i själva verket det systematiska bruket av matematikens instrument som gör det möjligt för oss att kunna samarbeta med naturen och ställa dess ofantliga krafter i vår tjänst. Matematiken som sådan är något som skapats av vår intelligens. Sambandet mellan matematikens struktur och de verkliga strukturerna i universum – som alla är förutsättning för de moderna vetenskaperna och teknologierna, vilket redan Galileo Galilei formulerade när Han gjorde sitt berömda uttalande ”att naturens bok har skrivits på matematikens språk” – väcker vår beundran och samtidigt en viktig fråga. Det innebär nämligen att själva universum är strukturerat på ett intelligent sätt och att det råder en djup överensstämmelse mellan vårt mänskligt subjektiva och naturens objektiva förnuft.

Vi måste alltså här fråga oss om det inte rör sig om en enda och ursprunglig intelligens, som är gemensam källa till både den ena och den andra typen av intelligens. När vi reflekterar över vetenskapernas utveckling leds vi på så sätt till det skapande Logos. Vi måste vända på den hittills rådande tendensen att framhäva det irrationella, slumpen och nödvändigheten, och att även reducera vår intelligens och vår frihet till att vara uttryck för dessa. På dessa grunder blir det sedan på nytt möjligt att utvidga utsträckningen för vårt förnuft, att på nytt öppna upp det för de stora frågorna om det sanna och det goda, att härigenom på nytt föra samman teologi, filosofi och vetenskap, i full respekt för vart och ett ämnes egna metoder och vart och etts ömsesidiga autonomi, men också i medvetande om den inneboende samstämmigheten som håller dem samman.

Detta är den uppgift som vi har framför oss, ett fascinerande äventyr som det lönar att ge sig in i, för att ge vår tids kultur ny ansats och återge den tillgången till den kristna tron som då får tillfälle att visa sitt fulla samhällsansvar. Kyrkan i Italien och hennes ”kulturprogram” är utan tvivel följden av en lyckosam ingivelse och kommer att bli ett viktigt bidrag till detta.


Den mänskliga varelsen – förnuft, intelligens, kärlek
Emellertid består människan inte bara av förnuft och intelligens. Hon bär inom sig, inristat i själva djupet av sin varelse, behovet av kärlek, av att ta emot kärlek och att i sin tur älska. Därför grubblar hon och förskräckes över livets hårdhet, över det onda som finns i världen och som visar sig så starkt och på samma gång verkar vara så meningslöst. Särskilt i vår tid har det onda alls inte övervunnits, trots alla framsteg och vinningar. Nej, tvärtom, det ondas makt verkar att öka allt mer och det tycks nästan som om den motstår alla försök att dämpa den, så som vi ser både i vår dagliga erfarenhet och i de stora historiska skeendena. Därför återkommer vi gång på gång, enträget och envist, till den angelängna frågan om vårt liv kan bli ett sådant skyddat område där den äkta kärleken kan frodas och i sista hand om världen verkligen är uttryck för Guds visa skapelsekraft. Här kommer till vår undsättning – mycket mer än varje mänskligt resonemang – den allt omstörtande nyheten som vi finner i Bibelns uppenbarelse: Himlens och jordens skapare, den ende Guden som är upphovsman till Varat älskar på ett personligt sätt människan, älskar henne passionerat och vill i sin tur bli älskad tillbaka. Så börjar en kärlekshistoria med Israel, som är Guds folk, och i denna tilldragelse visar sig Guds ousinliga trofasthet och rika barmhärtighet, det är en gränslös kärlek som förlåter allt. I Jesus Kristus når ett sådant förhållningssätt sin extrema, dramatiska och oerhörda form. I Honom gör sig Gud till en av oss, till en broder i mänsklighet, och ger till och med sitt liv för oss. I döden på korset fullkomnas så ”denna Guds vilja mot sig själv i vilken Han utger sig själv för att upphöja människan och frälsa henne – detta är kärleken i sin mest radikala form”. Detta är alltså en kärlek i vilken det på ett tydligt sätt framgår att ”Gud är kärlek” (1 Joh 4:8) och i vilken vi kan förstå vad äkta kärlek är (jfr encyklikan ”Deus Caritas est”, n. 9-10 och 12). Just för att Han verkligen älskar oss respekterar Gud vår frihet och räddar den. Han sätter inte en ännu större makt emot ondskans och syndens välde, utan – så som vår älskade Johannes Paulus II sade i sin encyklika ”Dives in misericordia” och sedan i sin memoarbok ”Memoria e identità” föredrar Han att sätta upp en gräns för sitt tålamod och sin barmhärtighet, och denna gräns är – helt konkret – Guds sons lidande. Därför blir även vårt lidande förvandlat inifrån, omfattas av kärlekens dimension och blir till löfte om frälsning.Johannes Paulus II - sista bilden

Kära bröder och systrar, allt detta har Johannes Paulus II inte bara tänkt ut och inte bara trott på i en abstrakt och till intet förpliktigande tro. Nej, Han inte bara förstod det utan levde de i sitt eget liv i en tro som hade mognat i lidande. På denna väg är vi som är kyrkan kallade att följa Honom, på det sätt och i den utsträckning som Gud har givit var och en av oss att följa. Vi känner alla bävan och ångest inför korset, även Jesus Kristus gjorde det (jfr Mark 14:33-36), men korset innebär inte ett förnekande av livet som vi för att vara lyckliga måste fjärma oss ifrån. Det är istället Guds yttersta ”Ja!” till människan, det högsta uttrycket för hans kärlek och källan till ett helgjutet och fullkomligt liv. Det innehåller alltså en inbjudan som är något som gör att vi blir övertygade om att vi önskar följa Kristus och också vi vilja utge våra liv. Här är det för mig ett kärt nöje att tänka igenom en tanke som särskilt berör medlemmarna av Herrens lidande kropp, de som i Italien liksom i den övriga världen fullkomnar ”det som ännu fattas i Kristi lidande” i sitt eget kött (jfr Kol 1:24) och på så sätt medverkar på ett mycket effektivt sätt till den allmänna frälsningen. Dessa är de mest övertygande vittnesbörden om glädjen som vi får av Gud och som ger oss kraft att i kärlek och ståndaktigt framhärdande ta på oss korset. Vi vet väl att denna trons utvaldhet som gör att dessa personer verkligen går i Kristi efterföljelse aldrig är lätt, den är mycket omtvistad och omdiskuterad. Kyrkan förblir därför ”ett tecken som väcker strid”, sin Mästares spår (jfr Luk 2:34), även i vår tid. Men låt oss inte för den skull förlora modet. Tvärtom, bör vi alltid vara beredda att ge ett svar (apo-logia) åt var och en som ”kräver besked (logos) om vårt hopp”, så som vi ombeds att göra i Första Petrusbrevet (1 Pet 3:15). Detta bibelställe har ni ju så lämpligt valt som bibliskt motto för denna kongress. Vi bör svara att vi vill göra det ”ödmjukt och respektfullt i medvetande om vår goda sak” (3:15), med den styrka som kommer sig av föreningen med Kristus. Vi bör göra det överallt, i tanke och handling, i vårt personliga uppförande och offentliga uppträdande. Den starka enhet som uppstod i kyrkan under de första århundradena och som berodde på en tro som hade sin grund i intelligensen och i ett levnadssätt där kärleken till varandra och välgörenhet mot de fattiga och lidande var dominerande var det som gjorde kristendomens stora missionärsexpansion till den hellenistiska och romerska världen möjlig. Även i fortsättningen skedde detta, i olika kulturella sammanhang och historiska situationer. Detta är huvudvägen som vi har att följa när det gäller evangelisering. Herren uppmanar oss att leva denna enhet i sanning och kärlek under de villkor som råder i vår egen tid. På så sätt kan vi bedriva evangelisering i Italien och i hela vår värld av idag.


Utbildning
Därför att erfarenheten vi har av tron av den kristna kärleken är något som tages emot och överförs från en generation till en annan, är den konkreta frågan om utbildning av människorna i grunden något mycket viktigt och avgörande. Vi bör lägga stora ansträngningar på formandet av vår intelligens utan att för den skull störa människornas frihet eller förmåga att älska. För att lyckas med detta behöver vi även hjälp av nåden. Bara på så vis kan vi effektivt bemöta risken för mänskligheten som obalansen mellan den snabba tekniska utvecklingen och det alltför bristfälliga tillväxandet i vår moralisk utrustning. En sann utbildning behöver väcka modet som gör att vi vågar ta definitiva beslut, beslut som idag anses vara en hämsko som hindrar vår frihet men som i själva verket är något som är nödvändigt för att vi skall kunna växa och uträtta något stort av våra liv, framför allt för att få kärleken att mogna i all sin skönhet och för att ge fasthet och stadga åt denna samma frihet. Ur denna omsorg om människan och hennes utbildning kommer sig vårt ”nej” till alla svaga och avvikande former av kärlek och till konfrontationer med friheten, liksom av reducerandet av förnuftet till att bara gälla det som vi kan räkna och styra. Detta ”nej” är i själva verket ett ”ja” till den äkta kärleken, till människans verkliga jag som är en varelse skapad av Gud. Jag vill uttrycka all min uppskattning för det stora utbildningsarbete som de enskilda kyrkorna oförtröttligen utför i Italien, för deras pastorala nit som riktar sig mot de nya generationerna och deras familjer. Genom de mångfaldiga formerna för denna ansträngning måste jag också nämna de privata katolska skolorna. Trots att dessa sedan gammalt möter många fördomar som givit upphov till skadliga förseningar, och som inte kan rättfärdigas i vår tid, måste vi erkänna allt det goda de gör och tillåta dem att utföra det i konkret handling.


Kärlekens vittnesbörd
Jesus har sagt till oss att allt vad vi har gjort för någon av dessa våra minsta som är våra bröder, det har vi gjort för Honom (Matt 25:40). Det blir tydligt att vår anslutning till Jesus är äkta om vi varseblir om vi äger denna kärlek och konkreta omsorg om dessa våra minsta och fattigaste bröder, därför att de befinner sig i större fara och allvarligare svårighet. Kyrkan i Italien har en stor tradition av närhet, hjälp och solidaritet mot de behövande, de sjuka, de marginaliserade, och denna tradition finner sitt högsta uttryck i en underbar rad av ”kärlekens helgon”. Denna tradition fortsätter än i dag och tar sig uttryck i de många nya formerna av fattigdom, moralisk och materiell, genom karitativt, samhälleligt voluntärarbete, arbetet som utförs i många församlingar, religiösa kommuniteter, associationer och grupper, enskilda personer som agerar utifrån sin kärlek till Kristus och till sina medmänniskor. Kyrkan i Italien ger dessutom prov på en enastående solidaritet gentemot de många fattiga på jorden som hotas av utplåning. Det är därför desto mera viktigt att alla dessa vittnesbörd om kärlek fortsätter att visa upp sin höga och lysande egenart, och hämtar sin näring i ödmjukhet och trofasthet gentemot Herren. På så sätt kan de förbli fria från ideologisk påverkan och partiska sympatier, och framför allt gör det de möjligt för dem att mäta sin egen blick mot Kristi blick. Det praktiska agerandet är alltså viktigt men ännu viktigare är det att vi personligen deltar i försöken att lindra vår nästas behov och lidanden. På så sätt, kära bröder och systrar, tydliggör kyrkans kärlek i världen den kärlek som kommer från Gud.


Katolikernas ansvar inom samhället och politiken
Er kongress har även tagit upp temat det civila samhället, vilket inbegriper katolikernas samhälleliga och politiska ansvar. Kristus har ju kommit för att frälsa den verkliga och konkreta människan, som lever i historien och kollektivt i ett samhälle. Därför har kristenheten och kyrkan ända från början utmärkts av en offentlig dimension och äger ett offentligt värde. Så som jag har skrivit i encyklikan Deus caritas est (jfr n. 28-29), har Jesu Kristi uppträdande i historien gjort att de religiösa och politiska relationerna fått en ny vitalitet, att vägen har öppnats till en mänskligare och friare värld, genom att det uppstått en åtskiljning och ömsesidig autonomi mellan staten och kyrkan, genom att man skiljer det som hör kejsaren till och det som hör Gud till (jfr Matt 22:21). Denna religionsfrihet som vi erkänner äga ett universellt värde, och som är särskilt nödvändigt i världen av idag, har i detta sina historiska rötter. Kyrkan är därför inte och vill inte heller vara en politisk aktör. På samma gång äger hon ett djupt intresse för det politiska samhället vars själ är rättvisan och på två plan erbjuder hon det sitt särskilda bidrag. Den kristna tron renar nämligen förnuftet och hjälper det till en skarpare stringens. Detta sker genom hennes sociala doktrin som härrör i hennes tanke att detta är något som är i enlighet med människans egen natur. Kyrkan bidrar sålunda med tanken att det som är rättfärdigt även kan erkännas och därför även förverkligas. Till detta syfte är det också nödvändigt att vi äger de moraliska och andliga krafter som gör att vi förmår ställa tillbaka de individuella intressena för rättvisans krav eller för kraven hos ett samhällsskikt och även för en stat. Här har vi åter ett ganska vitt fält för kyrkan där hon kan använda denna samvetetets kraft, ge det näring och stärka det. Den omedelbara uppgiften för kyrkan är alltså inte att utföra politikernas uppgift som är att skapa ett rättvisare samhälle, det är de troende lekmännens sak, som i sin egenskap avs ansvariga medborgare handlar i trons ljus. Det handlar om en mycket viktig uppgift som de italienska lekmännen är kallade att utföra med frikostig oförvägenhet och i trofasthet mot läroämbetet och uppfyllda av kärlek till Kristus. En särskild uppmärksamhet och mycket stort engagemang bör ägnas den stora utmaning som betydande delar av mänskligheten just nu hotas av, jag tänker på krigen och terrorismen, hungersnöd och törst och hemska epidemier. Jag vill också med stor beslutsamhet och försök till tydlighet nämna risken för politiska och rättsliga val som är emot grundläggande värden och antropologiska principer och som gäller den mänskliga existensen. Särskilt tänker jag här på bevarandet av respekten för det mänskliga livet i alla dess stadier, alltifrån avlelsen till den naturliga döden. Jag tänker också på skyddandet av familjen grundad på äktenskapet, vilket gör att vi önskar undvika att införa i det offentliga rättsväsendet andra former för bindningar mellan personer som skulle kunna medverka till att familjeinstitutionen försvagades. Detta skulle kunna leda till att dess särskilda karaktär skulle fördunklas liksom den oersättliga samhälleliga roll den bär på. Kyrkans och de italienska katolikernas öppna och modiga vittnesbörd har gjort och gör i detta avseende är ett dyrbar tjänst som man ger Italien, och den är nyttig och stimulerande även för andra nationer. Detta engagemang och detta vittnesbörd utgör förvisso en del av det ”ja” som vi som troende kristna säger till människan som är den varelse som Gud älskar.


Att vara förenade i Kristus
Kära bröder och systrar, de uppgifter och det ansvar som denna kyrkliga kongress visar upp är förvisso många och stora. Vi stimuleras av att veta att vi inte är ensamma om att bära på denna börda. Vi stöder varandra och framför allt leder oss alltid Herren och bär oss fram i kyrkans bräckliga båt. Vi återvänder nu till den punkt utifrån vilken vi började denna utläggning. Det avgörande är att vi är förenade med Honom, med Kristus, och att vi tillsammans med Honom kan gå ut i hans namn (jfr Mark 3:13-15). Vår verkliga styrka ligger därför i att vi kan få näring genom hans ord och hans kropp, att vi kan förena oss med det som Han erbjuder oss, så som vi gjorde i mässfirandet denna eftermiddag, att vi kan tillbe Honom när Han är närvarande för oss i eukaristin. Före varje handling och varje program måste tillbedjan stå. Det är den som gör oss verkligt fria och som ger oss grunden för vårt handlande. När vi förenas med Kristus går jungfru Maria före oss och hon leder oss vid handen. Jungru Maria som är så älskad och ärad i varje by i Italien. I henne finner vi kyrkans sanna natur och genom henne lär vi oss att känna och älska kyrkans mysterium som lever i historien, som vi känner vara en del av denna, och som gör att vi i vår tur blir ”kyrkliga själar”, när vi lär oss att motstå det ”innerliga förvärldsligandet” som hotar kyrkan i vår tid till följd av de sekulariseringsprocesser som så djupt har åderlådit vårt europeiska samhälle. Kära bröder och systrar, låt oss tillsammans upplyfta vår bön till Herren, en ödmjuk bön men full av tro, för att det katolska italienska samfundet som befinner sig i levande kommunion med kyrkan idag och i alla tider. Låt oss be för en innerlig enhet med våra biskopar, som är så engagerade för vår älskade nation, och i alla delar av vår jord, låt oss föra det ärorika vittnesbördet om den uppståndne Jesus, som är Italiens och världens hopp.

Översättning: Natasja Hovén

© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana

 


Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved