Vad är KATOLSK OBSERVATÖR?

 

 

KATOLSK OBSERVATÖR grundades 1968 som en tidskrift för förmedling av katolska nyheter från världens alla hörn. Tidningen var också församlingsblad för ett antal församlingar i landet. Under åren 1977 - 1996 utgavs tidningen Domkyrkan också under namnet KATOLSK OBSERVATÖR. Sedan ett par år har det funnits planer på att publicera den som en nättidskrift. Nu har denna tanke, tack vare ett antal ivriga medarbetare, kunnat förverkligas. Redaktionen hälsar alla läsare och "användare" välkomna till en ny upplevelse av KATOLSK OBSERVATÖR och vi hoppas att med denna nättidskrift ge ett litet bidrag till samhällslivet och det allmännas väl.

Världen förändras ständigt. Genom våra massmedia kommer en ström av korta rapporter in, telegram som väljs ut av nyhetsbyråerna för att sedan i hast sållas av redaktörer på radio, TV och tidningar. I vårt land dominerar mediakoncernen TT. Det lättaste sättet för en tidning att fylla spalterna är att köpa bulletinerna och de magra analyserna den ger oss. Men är det inte något som saknas? Ett katolskt perspektiv?

Vi tror att det finns ett behov av ett snabbt medium som förutom att ge information till landets katoliker också riktar sig till alla som vill orientera sig om källorna till katolsk kristen tanketradition.

Det finns också ett annat syfte med denna nättidskrift. För många av våra medborgare, som vuxit upp i en annan kultur, i en miljö där kristna värderingar varit självklara, kan mycket i samhällslivet verka främmande och till och med frånstötande. Genom att ta del av analyser och kommentarer utifrån ett katolskt och samtidigt nordiskt perspektiv ökar möjligheten att förstå hur samhällslivets lagar och principer utvecklats och hur man som katolsk kristen kan hantera en verklighet som inte alla gånger harmonierar med de förväntningar man har på tillvaron.

Förutom stiftets hemsida finns idag flera enskilda initiativ, där mycket information kan inhämtas. Av naturliga skäl representerar de med få undantag något särintresse. Behövs då ännu en kanal? Vi tror det. Ty KATOLSK OBSERVATÖR utgör ett komplement till dessa källor, inte en konkurrent eller motpol.

Innehållet kan indelas i två huvudgrupper. Å ena sidan är KATOLSK OBSERVATÖR ett direkt, snabbt medium för att ge saklig information om händelser i världen som på ett eller annat sätt berör den katolska tron. Å den andra sidan finns det material av mera substantiell art. Artiklar som bedöms intressanta publiceras i översättning, texter lyfts också fram ur kyrkans rika källförråd. Analyser och kommentarer kommer också att skrivas direkt för KATOLSK OBSERVATÖR  av inbjudna skribenter. Till detta kommer att det elektroniska mediets dynamik utnyttjas i form av infogade länkar till källor, noter, bildmaterial och andra element som kan berika textmaterialet och skapa nya förbindelser i nätverket av källor inom och utom landet. Arkivtjänst kommer så småningom att inrättas. KATOLSK OBSERVATÖR kommer också att skicka ut nyhetsbulletiner till lokalredaktionerna vid landets dagstidningar. På sikt planeras också automatisk nyhetstjänst, sk RSS (Really Simple Syndication), som kan läggas ut på andra webbsidor. Redan idag kan KATOLSK OBSERVATÖR erbjuda nyhetsrubrier från andra källor, som uppdateras dagligen.

Tidskriften är ideell och ej bunden till någon kyrklig organisation eller rörelse, politisk inriktning, parti, företag eller annan organisation. En ideell förening har bildats enkom för tidskriftens utgivande.

Utan att vara ett officiellt kyrkligt organ strävar KATOLSK OBSERVATÖR efter en trogen hållning gentemot den katolska kyrkans tro och tradition. Subjektiva uttalanden knutna till personliga åsikter kommer därför att undvikas till förmån för den röst varmed kyrkan i alla tider velat tala - med sanningens röst. För detta ändamål fick tidkriften och dess medarbetare påvlig välsignelse av påven Paulus VI år 1971.

Redaktionen låter sig ledas - efter bästa förmåga - av de ideal som vår religionsstiftare, kyrkogrundare och Herre själv givit oss: Tro och Sanning. 

(Heliga Birgittas högtidsdag, 2005)

Red.

Se förstaupplagan av KATOLSK OBSERVATÖR, där tidkriften presenteras!

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved