Dialog enda vägen

 

 

av Sophie de Ravine,
[Le Figaro, den 27 augusti 2005]

År 1997 bildades en liten informell grupp som har fört – ibland mycket energiska – diskussioner med St. Pius X:s prästbrödraskap. Medlemmarna i gruppen består dels av sådana som också de var anhängare av den latinska mässan, men som förblivit unierade med Rom, dels av sådana som föredrar mässan som kom till efter Andra Vatikankonciliet och som går under benämningen Paulus VI-mässan. Syftet med denna grupp är att genom att skapa en förtroendefull atmosfär och ett bra klimat för en dialog komma fram till vilka de verkliga problemen var. Gruppen är helt informell och man önskade vid grundandet inte lägga sig de kompetenta kyrkomyndigheternas arbete, utan stå utanför det. Det var hos Huguette Pérol, maka till framlidne franske ambassadören i Rom, Gilbert Pérol, som dessa dialogförespråkare regelbundet började samlas. Fader Michel Lelong, missionär och ”père blanc” sedan 50 år tillbaka och som lika passionerat deltar i den interreligiösa dialogen med islam som i dialogen som förs mellan hans katolska trosbröder har varit med i gruppen från början. Fader Lelong var länge ansvarig för dialogen mellan muslimer och kristna i Ile-de-France och har parallellt med detta uppdrag intresserat sig för den liturgiska traditionen. Han säger att han är övertygad om att schismen inom Katolska Kyrkan” har sitt ursprung, inte i själva det andra Vatikankonciliet, utan i det sätt på vilket detta konciliums resultat har blivit förstått, tolkat och tillämpat i flera västerländska länder, särskilt i Frankrike”. Han anser att man därigenom kommit fram till ”de mest fantasifulla överdrifter”. Efter en inkörningstid ville dessa trogna dialogerande katoliker bli erkända av myndigheterna och få en beskyddare i form av en hög kyrklig dignitär. Detta har nu skett i och med att gruppen har ställts under beskydd av en fransk biskop och fått godkännande av monsignore Fellay att hålla sina möten.

 

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005 All rights reserved