Lektionarium:


Bön inför inloggning
Bibel 1917
(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Idag

CRISPINA (dödad 304)

Nyinlagt


Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

 
   


 Advent är en tid som särskilt är ägnad Maria,
hon som är väntans jungfru


 
........................................................................................................................................................
Advent är det liturgiska årets största marianska högtid. Paulus VI uttryckte det myndigt och klart i den apostoliska förmaningen Marialis Cultus, nr 3-4. Historiskt sett skedde införlivandet av Maria i liturgin tillsammans med läsningen av Bebådelsen i evangeliet. Söndagen före Jesu födelse är med rätta helgad åt Maria. I våra dagar har advent återfått denna sin ursprungliga betydelse och vi ser en mängd marianska element i liturgin, vilka vi här i all korthet vill sammanfatta . Till artikeln
........................................................................................................................................................

Låt oss lära oss latin – för unga katolikers skull

Franciskus uppmanar till latinstudier

(katobs.se) Om kyrkan framöver skall bli mer ”synodal”, som den helige fadern önskar, så kommer ett fokus oundvikligen att ligga på de troendes gemensamma normer, på beslutsformer, rättigheter och skyldigheter och på fördelningen av befogenheter inom kyrkan. Ju fler som då kan en del om kyrkorätten, desto bättre är det. Och då krävs latin. Detta menar skribenten Lars F. Eklund i en artíkel vi fått. Många menar att latinet är ett utdött språk och därför ska det inte användas i kyrkliga sammanhang, allra minst i liturgin, då detta utgör ett hinder att förstå den. Men detta resonemang tillbakavisas här genom en rad exempel som visar, att vi redan kan mycket latin, då det finns internaliserat i vårt språk. Till artikeln

........................................................................................................................................................


Per Paul Ekström har avlidit


Vår käre redaktionsmedlem och översättare sedan många år tillbaka, Per Paul Ekström, somnade stilla in söndagen den 30 oktober i en ålder av 87 år, detta i sitt hem i Kalmar. Per Paul har en omfattande produktion bakom sig av framförallt översättningar, men även brev. Vi kommer att berätta om detta i en artikel inom kort.


Må han få skåda Det Eviga Ljuset!
Requiescat In Pace!
Red.

........................................................................................................................................................


USA: Katolska skolor blomstrar

Ny EWTN-undersökning belyser möjliga orsaker

(katobs.se) Medan de politiska partierna i Sverige är starkt fientliga mot "konfessionella skolor", det vill säga skolor som drivs av religiösa institutioner (konfessionell undervisning inom ramen för skoltid är ej tillåten i Sverige), så blomstrar de katolska skolorna i USA. Det finns till och med staten som tillåter att offentliga utbildningsmedel används för fritt skolval, en möjlighet som flera rikdagspartier vill ta bort i vårt land. Och varken skoluniform eller "Kristuscentrerad undervisning" är något problem, tycks det. Till artikeln


........................................................................................................................................................


Debatt:

Konciliet eller Consilium?
Till frågan om liturgireformens förverkligande

(katobs.se) Alltsedan Det Andra Vatikankonciliets signaler om en ny liturgi, och framförallt den reform som följde med nya konstitutionen Missale Romanum år 1969, har en diskussion förts om vilken liturgisk ordning som bäst tjänar de troende. Många ansåg att den nya ordningen medförde stora ingrepp i det som man tidigare var van vid, och även folkspråkens införsel som primat över latinet, gjorde att lekfolket kände sig främmande i sin egen kyrka. Andra menade att detta var en reform som äntligen aktiverade de troende i själva mässan. Många ordnar och en del prästgemenskaper kunde dock fira heliga Mässan enligt samma ordning man var van vid sedan sekler. Men inte ute i församlingarna. Med Motu propriet Summorum pontificum gav dock påve Benediktus XVI en öppning: Det som alltid varit tillåtet kan inte förbjudas. Därmed infördes "den av den salige Johannes XXIII promulgerade och aldrig avskaffade utgåvan av det romerska missalet som en särskild form av kyrkans liturgi". Under nuvarande pontifikat har den äldre mässordningen starkt undertryckts - i vårt eget stift kan den inte längre firas i en församlingskyrka t.ex. Följande text är ett debattinlägg i frågan av skribenten Lars F. Eklund. Till artikeln

 


Replik av p. Anders Piltz OP till Lars F. Eklund:

Större rikedom efter liturgireformen

(katobs.se) "I praktiken har latinet ersatts med folkspråket i den romerska riten. Den verbala enhetligheten över hela världen har gått förlorad. Men vinsten med ett gudstjänstfirande på det talade språket är uppenbar. Nu finns en ojämförligt större rikedom av bibelläsningar och böner, vars innehåll är lika överallt där den romerska riten firas, det vill säga i hela världen. Kyrkan har ur sitt rika förråd tagit fram nytt och gammalt – och detta ska firas med så stor skönhet och värdighet som möjligt."

Detta skriver p. Anders Piltz OP i ett gensvar till Lars F. Eklunds artikel om liturgin. Där framhåller han att "I praktiken har latinet ersatts med folkspråket i den romerska riten. Den verbala enhetligheten över hela världen har gått förlorad. Men vinsten med ett gudstjänstfirande på det talade språket är uppenbar. Nu finns en ojämförligt större rikedom av bibelläsningar och böner, vars innehåll är lika överallt där den romerska riten firas, det vill säga i hela världen. Kyrkan har ur sitt rika förråd tagit fram nytt och gammalt – och detta ska firas med så stor skönhet och värdighet som möjligt."
Till artikeln

 

Slutreplik av Lars F. Eklund:

Den romerska liturgins traditionella
former är vägen framåt  - inte bakåt


(katobs.se) "Det är sannerligen inte en ”återgång” till något, utan helt framåtsyftande. Ett försenat förverkligande av konciliets faktiska beslut."
Så skriver Lars F. Eklund i sitt gensvar till p. Anders Piltz OP:s artikel om liturgireformen. Detta blir också det sista inlägget i denna debatt.
Till artikeln


 Mässa "ad orientem" enligt ordinarie mässordning, Assumption Grotto church, Detroit.
........................................................................................................................................................

 

Biskop Varden: Vinna världen är en illusion

(katobs.se) "Det är illusoriskt att tro att världen kan vinnas. Om vi ​​försöker riskerar själen att skadas. Det är inte heller ett mål vi ska sträva efter. Vi måste föra evangeliet intakt till jordens ände: det är Kristi befallning. Men bekännelsen av Kristus förblir, sociokulturellt, ett marginellt fenomen. Så har det nästan alltid varit. Vår kallelse är inte att vinna, utan att vara §trogna; att leva som Kristi vittnen, om än världen föraktar vårt vittnesbörd." Citatet är taget från den predikan som biskop Erik Varden höll på Sankt Olavsdagen den 29 juli i Nidarosdomen i Trondheim, Norge. Mässan direktsändes av EWTN Norge. Vi har hela predikan på svenska. Se http://www.katobs.se/pred_biskvarden_olsok2022.html

........................................................................................................................................................

 

Ny artikelserie:

Kardinal Caffarra - outröttlig kämpe för familjen

(katobs.se) Den 6 september 2017 avled kardinal Carlo Caffarra. Han lämnade efter sig en mängd böcker, artiklar och tal som han höll under fyrtio år. Framförallt var han en stor tänkare när det gällde familjen. Det fulla skyddet av varje mänskligt liv och kampen mot alla sätt att kränka den mänskliga personens värdighet – som han ofta och så vackert talade om – låg honom närmast om hjärtat. Han var också med att grunda Det Påvliga Institutet för studier av äktenskap och familj 1982 (detta ombildades av påve Franciskus med helt annat inriktning 2017). Vår redaktion har haft flera kontakter med kardinal Caffarra. Vi översatte redan 2005 en artikel av honom. Han gav oss även tillåtelse översätta ett tal han gav i Valencia 2006, om äktenskap och familj. Han hade då vänligheten att skicka oss ett brev med rättigheten att översätta och publicera artikeln, och även ett förtydligande. Mot bakgrund av den stora kris som hela vår samhällsbyggnad idag upplever just på grund av upplösningen av familjen som grundval, kommer vi att utge ett urval av kardinal Caffarras texter i översättning. Han var inte bara en förmedlare av Kyrkans lära, utan i högsta grad en självständig tänkare, mycket insatt i vår tid och uppmärksam på alla trender. Vi kallar serien "Caffarras tankar". Till artikeln

 

 

 

 

 

........................................................................................................................................................

 

 S. Moder Maria Elisabeth Hesselblad

(The prayer in orginal language, English,
that was sent to
Pope Pius X in 1913)

   


Heliga Maria Elisabeths bön för Skandinaviens omvändelse

Allgode Jesus, jag nedfaller vid dina fötter, och beder dig ödmjukt vid dina högt heliga sår och det dyrbara blod, du utgjutit för hela världens frälsning, vänd i all nåd din barmhärtighets ögon till Skandinaviens folk. Vilseledda för århundraden sedan, sitta de i irrlärans mörker, äro skilda från din Kyrka och berövade din lekamens och ditt blods tillbedjansvärda Sakrament och de övriga nådemedel, vilka du instiftat till själarnas tröst i livet och i döden.Kom ihåg, världens Fräsare, att du även för dessa själar utstått en bitter död och utgjutit allt ditt blod.Led, du gode Herde, dessa vilsegångna får tillbaka till ditt enda fårahus och till din Kyrkas sunda betesmarker på det att de med oss må vara en hjord, som lyder under dig och din synlige ställföreträdare på jorden: åt honom har du i den helige aposteln Petri person anförtrott dina får och dina lamm att vaktas.Hör, allgode Jesus, våra böner, vilka vi frambära inför dig med största förtröstan på ditt heliga hjärtas kärlek; ditt heliga namn vare därför ära lov och pris i all evighet.
Amen.

(Bönen bads dagligen i den allra första kommuniteten av Moder Elisabeths birgittinska gren, under de första åren i Rom. Bönen har Imprimatur och ingick i Oremus sjunde upplaga (1935).

........................................................................................................................................................

Länkar om heliga Maria Elisabeth Hesselblad:
Birgittinernas hemsida
Vatikanens text
Bilder från helgonförklaringen i Rom den 5 juni 2016
Tore S. Nyberg, ”Elisabeth Hesselblad och hennes Birgittinsystrar”, Signum nr 10/1978

Yvonne Maria Werner, ”Elisabeth Hesselblad och ekumeniken”, Signum nr 2/2000

Om en annan vördnadsvärd birgittasyster

........................................................................................................................................................


 

Att tro

Mot bakgrund av de fasansfulla aktuella händelserna som utspelar sig i Ukraina, kan vi nu visa en unik produktion från EWTN:s studio i Kiev, som producerat katolsk TV bara sedan 2013. Dramat, vars premiär kommer så lägligt, drar tittarna intellektuellt, känslomässigt och andligt in i de tragiska, omänskliga lidanden som ukrainska katoliker fick utstå under åren av kommunistisk ockupation. Till artikeln

(Filmen är 60 minuter, textad på engelska, svensk text är på väg. Ej lämplig för barn)

Se filmen här: https://youtu.be/TWWOC1Wvjvk

........................................................................................................................................................    


Glöm inte bära den
Mirakulösa medaljongen!

Den 27 november för 190 år sedan visade sig Guds Moder Maria för en ung novis, Catherine Labouré, i kapellet till ett kloster mitt i Paris. Hon såg Maria stå på det som tycktes vara ett halvt jordklot och hade en gyllene jordglob i sina händer som om hon gav den till himlen. På globen stod ordet "Frankrike" och Vår Fru förklarade att detta representerade hela världen, men särskilt Frankrike. Tiderna var svåra i Frankrike, särskilt för de fattiga som var arbetslösa och ofta flyktingar från tidens många krig. Frankrike var först med att uppleva många av de problem som slutligen nådde andra delar av världen och till och med är närvarande idag. Från ringar på Marias fingrar när hon höll jorden kom många ljusstrålar. Maria förklarade att strålarna symboliserar den nåd hon får för dem som ber om den. Några av ädelstenarna på ringarna var dock mörka, och Maria förklarade att strålarna och nåden var tillgängliga men inte kom eftersom ingen hade bett om dem. Hon anvisade: ”Gör en medaljong med det här utseendet. De som bär den kommer att få stor nåd, särskilt om de bär den runt halsen. ” Med Kyrkans välsignelse började den tillverkas 1832, och omedelbart kom många omvändelser och mirakler.

 

 

 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Den nya kreationismen

Tankar kring ett tidsfenomen

(katobs.se) Varför är antalet ungdomar som får remisser för "könsdysfori" idag större än någonsin? Varför gäller detta hela västvärlden? Vår redaktör - som också är biolog - har försökt närma sig ett svar på dessa frågor utifrån ett biologiskt, vetenskapligt synsätt. I detta ingår fenomenet med sexualitet och kön i en naturlig ordning - en skapelseplan om man så vill - som inte kan kringgås utan allvarliga konsekvenser. Den renodlat antropocentriska specialiseringen tar inte hänsyn till den biologiska verklighet som vi är en del av. Dagligen proklameras det beskrivningar av välkända fenomen som kön, sexualitet, ja, även fortplantningen, vilka strider emot själva vår natur. Det görs kategoriseringar som ignorerar både vetenskap och hävdvunnen kunskap om människans konstitution. Detta innebär ett nytt synsätt som förvirrar - en form av kreationism där det är människan själv som är skaparen. Till artikeln

........................................................................................................................................................
Påve em. Benedikt XVI om Europa, och ungdomen
........................................................................................................................................................
Heliga Maria Elisabeth Hesselblads bön
för Skandinaviens omvändelse
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

...................................................................................................................................

KATOLSK OBSERVATÖR

är en registrerad tidskrift, grundad 1968. Den har salige påve Paul VI:s välsignelse. Detta är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR MMXXI All rights reserved