18 maj

PINGSTDAGEN

 

 

Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Nya Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan


Påven: Humor och helighet hör ihop
Tyskland: Oenighet och oklarhet om komunion till icke-katoliker
Filippinerna: Tiotusentals i procession firar Vår Fru av Carmel
Påven till neokatekumenerna: Våga evangelisera utanför mönster och teorier
Assyrier: Omöjligt delta i svensk politik om man förnekar folkmorden
President Trump: Initiativ baserade på tro ska stödjas
Påven: Ha tålamod, stäng inte klostren!
Därför konverterade sir Alec Guiness
Kina och Vatikanen: Politiska konskevenser kan vara stora
 

 
Pingsten – en skapelsens högtid
...................................................................................................................................

Ivo av Chartres:

Kristi himmelsfärd - och vår

Om örnar sägs det ju, att de långt bortom haven kan känna lukten av kadaver och snabbt flyger iväg för att stilla sin hunger. Denna örnarnas hunger betecknar de heligas längtan: med trons luktsinne känner de, att han som är deras huvud befinner sig i den himmelska vilan, långt borta från världens virvelstormar, och på hoppets vingar vill de närma sig sin Skapare och evigt glädja sig över mättnaden inför hans ansikte. Till artikeln

...................................................................................................................................


Opublicerad sen text av påve Benedikt

Inga mänskliga
rättigheter utan Gud

(katobs.se) Principen om mänskliga rättigheter kan bara behålla sin trovärdighet om den är förankrad i tron på Gud skaparen. Mångfalden av rättigheter går i annat fall mot ett sammanbrott av rättsprincipen och det leder obönhörligen till den nihilistiska "rätten" av människan att förneka sig själv: abort, självmord, produktionen av människan som ett objekt blir människans rättigheter och samtidigt en förnekelse av henne. Detta klargör Joseph Ratzinger - påve Benedikt XVI i ett förord till enbbok av Marcello Pera som snart kommer ut. Texten är skriven i september 2014 och den innebär en kristallklar analys av den bräckliga grund som det moderna samhället försöker bygga sit människorike på. Texten kom ut igår, men vi kan redan idag förmedla den på svenska. Till artikeln

 


 
...................................................................................................................................

Påvens nya exhortation
Sammanfattning

...................................................................................................................................
Ett urval av påve Franciskus texter på svenska
...................................................................................................................................


Tysklands sista birgittinkloster stängs:

Slutet på 500 år av andligt liv -
men kallelser finns

(katobs.se) En märklig historia berättas i tidskriften Der Spiegel. Den har i högsta grad anknytning till vår nationella skyddpatron, heliga Birgitta. Klostret Altomünster i Bayern grundades redan på 700-talet av eremiten helige Alto. Från 1056 fram till 1497 var det ett bendiktinkloster Men 1497 flyttade det in kvinnor i klostret, birgittasystrar. Det fungerade precis som Vadstena som ett dubbelkloster (ordenssystrar och bröder för bikt och heliga mässan mm) fram till 1803, då den stora sekulariseringen drabbade klostret. Trots detta fortsatte kallelserna komma, och så sent som under andra världskriget fanns där ett sextiotal birgittasystrar. Till artikeln

 


Senaste nytt om Birgittaklostret
i Altomünster

Klostret upplöst

(katobs.se) Enligt ett dokument på latin från Ärkestiftet München och Freising har nu det ärevördiga Birgiittinerklostret i Altomünster upphört. Detta trots priorinnans, Apollonia Buchinger OSsS,, protester, och även en postulant som ville bygga upp verksamheten igen.

Klostret har funnits sedan 1496, och det överlevde reformationen, Napoleon och den stora sekulariseringen, samt två världskrig. Efter Andra världskriget blomstrade klostret med 62 nunnor.

Men nu har man förklarat att det är "nya tider".

Se även: Slutet på 500 år av andligt liv - men kallelser finns
Om Vadstenasystrarnmas uthållighet, se:
Uthålliga Birgittasystrar i Vadstena under 1500-talet (Signum
)

 
...................................................................................................................................
Biskop Luigi Negri om äktenskapet:
Klarhet i den traditionella positionen efterlyses

(La Nuova Bussola Quotodiana) ”Inför vår tids allt mera växande förvirring är vi katolska biskopar skyldiga vårt samvete att förkunna den enda omutliga sanningen och den även omutliga sakramentala läran om äktenskapets oupplöslighet enligt kyrkoämbetets tvåtusenåriga och oföränderliga lära.” Så skrev nyligen tre biskopar från Kazakstan - Tomash Peta, metropolitbiskop i Heliga Marias ärkestift i AstanaJan Pawel Lenga,ärkebiskop emeritus i Karaganda och Athanasius Schneider hjälpbiskop i Heliga Marias ärkestift i Astana – i ett digert dokument med titeln ”Förkunnelse om den omutliga sanningen beträffande det sakramentala äktenskapet”. Flera biskopar har undertecknat detta öppna brev - och omedelbart fått känna på konsekvenserna. Det ses - till skillnad från kritiken mot påve Benedikt - hos vissa som en sorts illojalitetsförklaring till påven som person. Men enligt biskop emeritus Luigi Lenga, så måste kyrkan återfå traditionens glans och möta "det grundläggande kravet på sanning, på godhet, på skönhet och rättvisa som finns djupt ner i alla människors hjärta". Ur okunnighet kan bara förvirring komma, menar denne biskop. Till artikeln

...................................................................................................................................


Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Det är en utmärkt utgångspunkt för kontemplation och bön, inte minst nu under fastan.Till artikeln

...................................................................................................................................
 

KATOLSK OBSERVATÖR

är en registrerad tidskrift, grundad 1968. Den har salige påve Paul VI:s välsignelse. Detta är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

       
KATOLSK OBSERVATÖR 2018 All rights reserved