OBEROENDE KATOLSK TIDSKRIFT, GRUNDAD 1968                           PRO FIDE ET VERITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 april

 

Nyinlagt

Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Var inte rädd
FÖR Rom
-
Var rädd
OM Rom
Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

   


ICA kritiserad för påskreklam: "Vi saknade kompetens"
Påve em Benedikt firar sin födelsedag i bön
Syrien i vår tid: En martyrs historia av många
Påven till präster: Var inte präst till hälften, vi måste offra oss!
Människorätts-aktivist och Burmaexpert firar sin första katolska påsk i Burma
Ortodoxa biskopar skriver anklagelseakt till påven
Kyrkan den enda som respekterar kvinnan
Paret Ekman mötte påve Franciskus
Sverige: Färre än hälften av alla nyfödda är döpta

Arkiverat Observerat
FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR, BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM

Två påvar - två heliga

(katobs.se) Söndagen den 27 april - den Gudomliga Barmhärtighetens söndag - kommer påve Johannes XXIII och påve Johannes Paulus II att helgonförklaras i Rom. Hela akten direktsänds i SVT2 med början kl. 10.50. Vi kommer att publicera några valda texter av dessa sinsemellan mycket olika personligheter. Med påve Jiohannes Paulus II är det unika att han är den ende påve som besökt de skandinaviska länderna, om man bortser från Nicolaus Brakespeares besök år 1152. Han blev sedemera påve Hadrianus IV. Den 27 september kommer ännu en person som besökt de nordiska länderna ofta, att saligförklaras, nämligen Msgr Alvaro del Portillo, prelat för personalprelaturen Opus Dei mellan åren 1982 och 1984. Det finns många, troende såväl som icke troende, som mött dessa framstående förebilder för vår tro, och säkert kan det finnas vittnesmål som inte framkommit tidigare.

......................................................................................................................................................

 

S. Giovanni Tolomei och
den tidlösa kallelsen

(katobs.se) "En dag befinner sig Giovanni ensam i bön och ser en stege av silver resas framför sig, på vilken Frälsaren och hans Moder, klädda i lysande vitt; på denna stege stiger änglar ned mot jorden, medan vitklädda munkar stiger upp till himlen. Giovanni kallar på bröder som är i närheten och låter dem få ta del av denna syn som förutsäger framtiden: uppförandet av ett kloster som för en stor skara munkar skall bli en stege till himlen." Detta är berättelsen om en rikemansson som betämmer sig för att följa Guds kallelse, detta i högmedeltidens Toscana. Giovanni Tolomei skapade ur en enda vision en gemenskap för 160 munkar i elva kloster. Till artikeln

   
Monte Oliveto - klostret som föddes ur en dröm
......................................................................................................................................................

Ledare: Utan påskmysteriet finns ingen mening
......................................................................................................................................................


Påskläsning - gammalt och nytt

Ledare: Kärlek på riktigt Om liturgins högre verklighet
Leo den Store: Kristus och de kristnas påsk Påsken i bilder
Aelred av Rievaulx: Påskens sakrament Kärlek!
Online TV från EWTN, program EWTN Live FRÅN ROM JUST NU
Direkt-webbkamera från Rom, Petersplatsen CTV från Rom, direkt, okommenterat
......................................................................................................................................................

Litania till Syriens heliga

......................................................................................................................................................

 

Är Ekmans konversion resultatet av
en karismatisk syntes?

(katobs.se) "Ekmans konversion visar hur den globala pingströrelsen blivit en kanal genom vilken kristna kan röra sig mellan olika traditioner. Den fungerar inom kristenheten ungefär som den evangelikala rörelsen fungerar inom den konservativa protestantiska kyrkan i USA. Den är en övergripande rörelse där de flesta medlemmarna behåller två identiteter med en fot fast i den ecklesiala eller teologiska traditionen och den andra fast förankrad i den karismatiska andlighetens mylla."

Detta skriver Dale M. Coulter i den välrenommerande amerikanska katolska tidskriften First Things om Ulf Ekmans omvändelse. Det är en tolkning som kan diskuteras, och kanske svaret inte finns ännu att avläsa, huruvida Ekmans konversion är främst karismatisk, eller intellektuell. Artikelförfattaren menar även att "Ekman representerar den andra sidan än de inom kyrkors nätverk som önskar en mera stabil sakramentalism och en ännu starkare kyrklig struktur. " Vet vi verkligen det? Till artikeln

     
......................................................................................................................................................

 

   


Vetenskapen -
vilseförd av metoderna

(katobs.se) Är inte vetenskapen vad vi ska bygga vår värld på? Är det inte den som kan rädda oss undan nöd, sjukdomar och skydda oss från katastrofer? Är det inte vetenskapen som ser till att vi kan föda så många muinnar? Förvisso finns det stora framsteg, och vi vet inte hur världen sett ut utan vacciner, mediciner, växtförädling och elektronik. Men samtidigt lider vetenskapen av en stor tomhet när det gäller synen på vad människan är - vem hon är. Detta faktum framträder idag med allt större tydlighet, då rationalitet och ekonomisk vinning prioriteras före mjuka värden, såsom rätten till liv och den kristna principen om barmhärtighet gentemot de svaga. Vi kommer i en rad artiklar uppmärksamma detta problem. Vi inleder med en liten artikel om en hjälte inom den genetiska grundforskningen, professor Jerome Lejeune, som upptäckte orsakerna till Downs syndrom och uppoffrade sin karriär och ett givet Nobelpris för att skydda barnen från följderna av en begynnande abortpraxis. Till artikeln

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Foto: Lennart Karlsson
Öjamadonnan, Gotland. 1100-tal

"Du, vår mor i nådens ordning,
vi anförtror Nordens länder och folk
i ditt moderliga beskydd.
"

Unik akt till beskydd för Nordens folk

(katobs.se) Lördagen den 22 mars invigdes Nordens länder till Jungfru Marie hjärta i en högtidlig ceremoni i St Thomas kyrka i Lund. Närvarande var många präster, samtliga nordiska biskopar samt kardinal Kurt Koch från kyrkans enhetsråd. Kardinalen firade sedan ekumenisk vesper med representanter från Svenska kyrkan. Detta är ett upprepande av den konsekration som gjordes av påven Johannes Paulus II i Reykavik 1989.

Devotionen till Marias hjärta har sin grund i evangeliet: Symeons profetia om att hennes hjärta skulle genomborras av smärtans svärd, och evangelisten Lukas anmärkning (två gånger) att Maria tog allt det som hände. Hela bönen ; Predikan av p. Ingemar Svanteson OSB

......................................................................................................................................................

Berättelsen om ett kvinnoöde:

Höll fast vid äktenskapet, tjänade kyrkan

(katobs.se) ”Det kristna äktenskapet är oupplösligt; det har instiftats av Gud och välsignats av Kyrkan. Människor äger inte någon makt över honom.” Med dessa ord gick den saliga Victoire Rasoamanarivo av Madagskar emot sin far, som ville hon skulle skilja sig från sin orättfärdige make. Victoire fick tidigt kallelsen till ordenslivet, men omständigheterna gjorde att hon tvingades gifta sig med sin kusin. Trots stora prövningar, både av äktenskapet och hennes katolska tro, håller hon fast vid sin övertygelse och starka kallelse att tillhöra Gud. Många i dagens samhälle skulle se hennes öde med beklagande och sucka över hennes till synes underkuvade liv. Men i själva verket var hon fri att älska Gud och tillhöra hans kyrka, det var helt hennes eget val. Hennes historia påminner i vissa delar om vår egen heliga Birgitta. Till artikeln

 
......................................................................................................................................................

Påvens exhortation Evangelii gaudium

.......................................................................................................................................................   

 

Liturgin som föda och ledstjärna

(katobs.se) Intresset för hur vi firar den heliga mässan framställs ibland som en angelägenhet för liturgiska experter. Å andra sidan finns det också de som menar att liturgin hör folket till, och den ska därför anpassas till de önskemål som finns hos de troende, beroende på nationell och kulturell identitet, ålder och tidens anda. I en predikan som hölls i Jakarta i början av oktober så framställde den aposotoliske nuntien ärkebiskop Antonio Filipazzi saken på ett helt annat sätt. Med stöd från framförallt konstitutionen från det Andra vatikankonciliet, Sacrosanctum concilium - men även andra källor - framhöll han att "Varje sann förnyelse av kyrkan bör genomföras i full anslutning till kyrkans lära. Den måste utföras med respekt för kyrkans hierarkiska struktur och dess disciplin. --- Den måste respektera det förflutnas andliga och gudshängivna arv och kontrastera den fallna mänskliga naturens tendenser och inflytandena från modern mentalitet. Den bör genomföras i en attityd av tålamod och ödmjukhet."    Till artikeln

.......................................................................................................................................................

 

Sanningens strålglans:
Aktuellare än någonsin

(katobs.se) Den 7 augusti var det 20 år sedan salige påve Johannes Paulus II utgav sin encyklika om moralläran och trons tolkning, Veritatis Splendor. Det var den tionde av totalt fjorton encyklikor. Han ägnade åtta år åt att skriva den. Det är kanske den mest genomarbetade och genomtänkta text av den enorma mängd tal, instruktioner, exhortationer, predikningar och rundskrivelser som flöt ut från denne atletiske påves penna.

Encyklikan tar upp mycket väsentliga frågor, som: Hur ska vi veta vad som är rätt och fel? Hur kan kyrkan veta det? Hur ska vi veta att kyrkans morallära är bättre än någon annan? Varifrån kommer kyrkans Läroämbete? Vilka anspråk har Läroämbetet, och hur kan de förstås? Vad är frihet? Vilket förhållande råder mellan teologisk forskning och Läroämbete och mellan individens frihet och kyrkans morallära? Är buden vi fått genom Guds ord bara förslag, som vi sedan i anpassning till tiderna kan modifiera? Vad är det vi kan reformera, och vad kan vi inte ändra? Vad sade Andra Vatikankonciliet egentligen om Läroämbetet och människans frihet? Sedan ett par år finns den i en prisvärd svensk översättning. Till artikeln

     

.......................................................................................................................................................

Ett stort antal av påven Benedikt XVI:s s texter och tal på svenska

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Med Johannes av Korset under Trons år

.......................................................................................................................................................

 

Med Teresa av Ávila i Trons År

"Fullkomlighetens väg” är läran om uthållighet i bönen, bönen i alla dess former, den gemensamma och den personliga. Man kan bara utrusta sig för ett sådant liv genom att i allt välja Gud, Hans närvaro i den själ Han skapat, och vara helt nöjd med detta val. ”Den som har Gud”, säger Teresa, ”saknar ingenting”. Det låter som en enkel sammanfattning, ett slags universalrecept som man fromt kan upprepa några gånger och finna vackert. Men verkligheten är en annan. Så länge människan är den hon är, är det aldrig ett enkelt mantra. Men det är ändå sanningen: man kan aldrig sakna något i detta livet, om man ”har Gud”, det vill säga lever i tron, arbetar i tron, delar livet med andra i tron." Ur predikan den 15 oktober av diakon Göran Fäldt. Till artikeln

   
.......................................................................................................................................................
Tu es Petrus

    Vad vi tror
.......................................................................................................................................................
KATOLSK OBSERVATÖR

är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

   


MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR

kan erhållas genom att inbetala 100 kr på nedan angivna föreningskonto. Med medlemskapet följer vissa förmåner som utskick av material som ej publiceras på nätet, verksamhetsberättelse mm, samt inbjudan att delta i årsmötet, som är i mars månad.

FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR
BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM
Plusgirokonto: 48 70 49-9

........................................................................................................................................................


Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR 2012 All rights reserved