Lektionarium:


Bön inför inloggning
Bibel 1917
(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Petersplatsen just nu

Idag:

S Andreas Kim Taegon och S Paulus Chong Hasang (+1801) Koreas första martyrer

Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Nyinlagt


Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken! 


England: Minister tar upp förföljelsen av kristna
England: Damian Thompson lämnar Catholic Herald efter skarp inomkyrklig kritik
Allt färre kartusiankloster
Kardinal Zen: Dokument från Vatikanen förolämpande för de kristna i Kina
Analys: Kyrkliga språket alltmer otydligt
Tysk dominans bland rådgivare för Amazonas
Påven: Vara god inte nog. Gå i heliga Mässan!
Tyskland: Kyrkans kris alltmer dramatisk. Påven varnar för splittring.
Påve Franciskus gav bort Petrusreliker till Konstantinopel
Prästvigningar: För Opus Dei
.. med biskop Kozon för Petrusbrödraskapet
... och i Italien för Kristus Konungens institut
Kardinal Pell dömd: Många oklarheter
Kardinaler och ärkebiskopar uttrycker oro över "Kyrkan i vår tid"
Samvetsfrihet inget för riksdagspartierna
Pilgrimsmarch drog 14000 deltagare
Malteserorden nekas använda godkänd mässordningPåven: Abort aldrig svaret
Ett gåtfullt pontifikat
Alabama utmanar aborträtten
Malteserordens ledning: Var finns ridderligheten?
Påve Benedikt om Kyrkans kris

 


Botkyrka:
Skandalös exploatering av
Sankt Botvids helgade hemtrakter

Fundamental okunnighet bland politiker upprör folket


Foto: Salim Tarazi

(katobs.se) Sedan mitten av 1100-talet har Botkyrka kyrka varit känd för berättelsen om Sankt Botvid. Nu har kommunpolitikerna planerat att bygga ett industricentrum, bostadsområde och gallerior, precis bredvid kyrkans helgade plats. De har redan börjat placera ut hundratusentals ton sprängsten, detta bara 100 meter från 1100-talskyrkan och bakom det Vendel-gravar, som faktiskt är där förfäderna till S. Botvid vilar. En protesrörelse har nyligen tagit fart mot projektet. Alla är eniga över att detta är ett okänsligt ingrepp i ett kulturlandskap som självklart borde vara fredat från kortsiktiga exploateringsplaner. Till artikeln

........................................................................................................................................................

Växande intresse för vallfärder och vördnad

(katobs.se) Medan vårt mediala samhällsklimat totaldomineras av budskap om självförverkligandet som livets yttersta mening, så finns det andra fenomen, som går i en riktning från jaget till en gemenskap som bygger på tron på en högre mening. På kontinenten finns det många vallfärder, och det har en tendens att öka i popularitet. I Polen naturligtvis där den upp till 21 dagar långa vandringen från inte mindre än 32 städer till Częstochowa tilldrar sig alltfler ungdomar, även i de lägre tonåren. I år handlade det om uppemot en halv miljon deltagare. Till artikeln


Kristi Lekamens och Blods högtid,
Tillbedjan mitt på Medborgarplatsen i Stockholm 2019.
Foto: katobs.se
........................................................................................................................................................

Foto: Jan Erik Kofoed

Helige Olav firades i Norge
- och i Sverige

I dagarna tre firade man Olsok i Norge och även i Sverige. Med Olsok menas Olavsvaka. Olsokdagarna innebär ett omfattande program. I år firades heliga Mässan i Åre gamla kyrka, som är en pilgrimskyrka. Detta för första gången sedan reformationen. Det fanns även pilgrimsgrupper som vandrade delar av den tusenåriga leden, med deltagare från Finland, Åland, England, Sverige och Norge. Till artikeln

........................................................................................................................................................

Kardinal Newman blir helgonförklarad

(katobs.se) Kardinal John Henry Newman blir kanoniserad den 13 oktober, detta i Rom. Newman är välkänd i kretsar långt utöver de katolska. Han föddes 1801, och var präst i alnglikanska kyrkan men konverterade till katolska Kyrkan 1845. Som ledande i den sk Oxfordrörelsen var han betrodd inom de högkyrkliga anglikananska kretsarna. Han var också en mycket välkänd författare och poet. Han var även en stor pedagog och grundade själv två skolor för pojkar. För många innebar hans böcker och föreläsningar en djup insikt i frågan om tro, vetande och kyrklig auktoritet. Inte minst hans bemötande av fördomar från antikatolskt håll, och försvar för sin tro och konversion, Apologia pro vita sua, blev källan till många konversioner, även i de nordiska länderna. Han blev kardinal 1879. Kardinal Newman avled 1890.

........................................................................................................................................................

 

Corpus Christi-högtiden

Ett liturgiskt firande är inteblott och bart en konstnärlig akt som på ett harmoniskt sätt kombinerar böner och sånger, gester och rörelser, ageranden mellan människor, ord och tystnad, starkt och svagt ljus… Det som vi ser och det som vi hör kommer ur ett osynligt djup, äger en transcendens av ett andligt slag, understöds av gudomlig närvaro. När vi går in i kyrkan, går vi ut från gatan in i det heliga rummet som tar emot oss för att vi vill fira den kristna gemenskapen i Guds närvaro. Till artikeln

 

........................................................................................................................................................
Om den heliga renheten
........................................................................................................................................................

 

Kardinal Robert Sarah:
”I min egenskap av biskop är det
min plikt att varna väst”

(katobs.se) Vi publicerar idag en intervju med kardinal Robert Sarah. Denne kardinal har ett gediget förflutet. Han växte upp i Franska Guinea och upplevde fattigdom och även hur de animistiska reigionerna fungerade. Han har skildrat sin väg från lerhyddorna till Vatikanens allra yppersta elit, detta i boken Gud eller ingenting (Catholicas förlag, 225 kr). I intervjun ställs frågor om kyrkans kris, som ingen kan blunda för längre. Det handlar enligt kardinal Sarah om prästernas kris, när de tror de ska prestera mycket och vara alla till lags, även världens krav att leva upp till tidsbundna ideologier och ideal. Enligt kardinal Sarah är syndfulla handlingar inte det värsta - utan förlusten av tro och sanning. Till artikeln
Se även Ledare: Om den heliga renheten

........................................................................................................................................................

 

Kardinal Gerhard Müller

Benedikt och hans kritiker

(katobs.se) "Vid 92 års ålder är Benedikt XVI i stånd till djupare teologisk reflektion än de som kritiserar honom, vilka saknar respekt och är ideologiskt förblindade. Han kan närma sig källan till den eld som satt kyrkans tak i brand." Detta skriver kardinal Gerhard Müller i ett kraftfullt försvar för den analys av kyrkans kris, där övergreppsepidemin bara är ett symptom på en falnande tro. Kardinal Müller var prefekt för Troskongregationen, tidigare påvens främsta verktyg för att klargöra lärofrågor, men idag har denna kongregationen fått en mindre framträdande roll. Till artikeln

........................................................................................................................................................

EWTN Nordic 1 år

(katobs.se) Idag för ett år sedan var första dagen som EWTN Nordic låg ute med katolsk video och TV på nätet. Tjänsten, som har välkomnats bl.a. av H.E. kardinal Anders Arborelius, är under uppbyggnad. Den kommer att tjäna alla de nordiska länderna med textade videoproduktioner från EWTN, men även från ett drygt dussin europeiska katolska TV-stationer i Europa. Det finns planer på egen produktion också, av heliga Mässan dagligen, stora högtider, serier, intervjuer, reportage, dokumentärer...Men allt beror på donationer och bidrag, stora och framförallt, små, men regelbundna. EWTN Nordic har nära samarbete även med nyhetsbyråer (CNA, AciPrensa) och tidskrifter som National Catholic Register och även Katolsk Observatör. Vad saken handlar om är att bygga upp en tillförlitlig och kvalitetsmedveten katolsk mediaservice, anpassad till de nordiska förhållanden vi lever i.
För bidragsgivning, se Stöd oss. Se även:
Katolsk TV - något för Sverige?
Där Gud öppnar dörrar
"Vår uppgift är att producera katolsk TV –
men vi överlåter åt den Helige Ande att röra hjärtan
"

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................


Aktuella rubriker på vår nyhetskommenterade blogg:

Nationalhelgon och vallfärder - fönster till vår tro
Den svenska modellen (3)

Den svenska modellen (2)

Den svenska modellen (1)
........................................................................................................................................................


Vad är katolska
kyrkans läroämbete?

(katobs.se) Ofta beskrivs den katolska kyrkan som en otidsenlig organisation ledd av några mörkrets maktmän i Rom. Dess uttalanden väcker frågor om med vilken rätt man kan vara så säker i frågor om himmel och jord, att man till och med talar om för människor hur de ska leva och vad de ska tro. I grunden finns det många missförstånd rörande det så kallade Läroämbetet. Vi har hittat en artikel från Ignatius Press som reder ut begreppen. Till artikeln

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

...................................................................................................................................

KATOLSK OBSERVATÖR

är en registrerad tidskrift, grundad 1968. Den har salige påve Paul VI:s välsignelse. Detta är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR 2019 All rights reserved