<
OBEROENDE KATOLSK TIDSKRIFT, GRUNDAD 1968                           PRO FIDE ET VERITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 december

JUNGFRU MARIAS UTKORELSE OCH FULLKOMLIGA RENHET

 
Veckans film

 


Bön inför inloggning
Påvens prediknngar
Påvens katekes
Nya testamentet,
katolsk
översättning
(Benelius 1895
)

(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000 och
Bibel 1917
Nya Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Påvens dagliga meditationer
Petersplatsen just nu
Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Var inte rädd
FÖR Rom
-
Var rädd
OM Rom
Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

   


 
 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................
Ledare
Övergrepp: Normernas återkomst?
....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Fátimaundret 100 år

Fatimabudskapet
Vår Fru av Stockholm
Undret i Fátima
Fatimas tre hemligheter
Celebrating 100 years of Fatima (EWTN)
Mystery of the Shrine of Fatima (Video/Vaticano/EWTN)
Consecration of Priests
to the Immaculate Heart of Mary

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ledare: Tro - terapi för de misslyckade?

Vi lever i en post-kristen tid. Den kristna tanken tillhör inte längre samhällets grundvalar. Detta manifesteras allt tydligare i olika sammanhang - politiken, skolan, vår akademiska miljö, vården, medierna.... Är det då inte så att vi kristna måste sluta oss samman, och vara ännu tydligare att förkunna evangeliet, genom tankar, ord och i våra sätt att leva? Uppenbarligen finns det olika uppfattningar om den saken. Till ledaren

 

 

Ledare: Petri börda

Våra påvar under senare decennier har varit mycket generösa med att delge oss sin undervisning. Att varje onsdag kunna faktiskt höra och se påven på Petersplatsen är unikt. Till detta kommer resorna, där han möter hundratusentals, ofta ute i det fria och med säkerhetsavstånd som ingen annan ledare eller livvaktsstyrka skulle våga ens tänka på. Ingen annan världsledare är så åtkomlig som Petri efterträdare.
Till ledaren

....................................................................................................................................................................................................................................................

"Oklarheter i läran""

Historisk anhållan om "korrektion" av
påvliga formuleringar

(katobs.se) Inte mindre än 62 katolska teologer, präster, ordensmedlemmar, diakoner, lärare och publicister, varav flera väl renommerade, från 20 länder har undertecknat ett 25 sidor långt brev till påven, som skrivits i juli 2017, och levererats till påven den 11 augusti, men först nu publiceras. Detta med hänvisning till att påven ej svarat. Även om man i namnlistan hittar kritiker till kyrkans utveckling under senare tid, så kan inte undertecknarna sägas representera någon särskild falang eller riktning, de är mycket olika och verkar i helt olika sammanhang. Titeln är Correctio filialis de haeresibus propagatis vilket betyder "ett sonligt tillrättavisande gällande spridning av heresier". Brevet utgör en genomgång av påvliga uttalanden och texter, med kritiska kommentarer kring konsekvenserna i förhållande till det som kyrkan alltid har lärt och till den praxis som följer. Den sista delen, som är skriven på latin, och kommenterar en del anvisningar i den påvliga exhortationen Amor Laetitia, menar att påvens uttalanden kan tolkas om det skulle vara omöjligt att följa Guds lag, och man därför måste acceptera äktenskapsbrott även hos de som avser följa Kristus.

Sammanfattning (olika språk)
Se hela dokumentet
De som undertecknat

....................................................................................................................................................................................................................................................


Den påvliga exhortationen om äktenskap och familj:

Kristna par: Nådens och trons vittnen

(katobs.se) Den sedan länge emotsedda "uppsamlingen" av vad påven anser kommit fram under synoden i oktober 2015 har väckt en stundtals hetsig diskussion. Dokumentet ändrar inget i läran, utan det försöker istället bättre förklara att kyrkans regler bara är till för att hjälpa människan till större ansvarstagande, generositet, mänsklig värme och medkänsla. Ett genomgående tema är människans ofullkomlighet som visar sig genom "irreguljära situationer" såsom skilda par, ogifta par etc. Världsliga begrepp som "skilda", "omgifta" och "sammanboende" används för kanske första gången i ett kyrkligt dokument av denna dignitet. Det är också detta tema som mött störst förvåning och kritik. Exhortationen kan tolkas som en uppmaning att betrakta läran som endast ett högt - för att inte säga ouppnåeligt - ideal. Den pastorala hänsynen måste alltid i första hand se till på vilket sätt den enskildes intressen och goda avsikter kan tillmötesgås.
Hela dokumentetika språk, se länkarna till höger.
Sammanfattning på svenska (Signum) Några kommentarer:
Brott mot traditionen. Robert Spaemann
Måste förklaras mera. Biskop Athanasius Schneider
Amoris laetitia: En hymn till äktenskapets oupplöslighet
12 saker man bör veta
Valet står mellan sanningen om äktenskapet eller världen
Kardinal Burke: Ingen exhortation kan ändra i kyrkans undervisning om sakramenten

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

In Memoriam:
Mons. Brunero Gherardini (1925-2017)

(katobs.se) Den 22 september avled biskop Brumero Gherardini i en ålder av 92 år. Han var en ledande teolog med gedigen bakgrund. Mgr Gherardini är författare till mer än åttio böcker och hundratals andra publikationer. I dessa volymer erbjuder han värdefulla verktyg för att tolka vår tids religiösa drama. Han var kanik i Peterskyrkan och tiilträdde så sent som år 2000 som redaktör för den thomistiska tidskriften Divinitas. Han kan betraktas som en av de senare representanterna för den romerska teologiska skolan som har sett så lysande namn som Ottaviani, Tromp, Parente, Piolanti och andra.

Att msgr.
Gherardini, en framstående teolog och lärare för generationer av präster, nu inte finns med oss längre är en stor förlust för den katolska världen. Men hans verk finns kvar. Studiet av hans senaste verk är nödvändig för alla som vill förstå rötterna till krisen,som den katolska kyrkan nu upplever. I katobs.se finns följande artiklar om och av denne genomlärde teolog:

Andra Vatikankonciliet – en debatt att öppnas?
Det äkta läroämbetets betydelse och begränsning  

 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

In memoriam:

Kardinal Carlo Caffarra, äktenskapets och
familjens trogne värnare

(katobs.se) Det meddelades under dagen den 6 september att ärkebiskopen emeritus av Bologna, kardinal Carlo Caffarra, har avlidit i en ålder av 79 år. Han var en av de främsta experterna i kurian när det gäller frågor om familj och äktenskap. Han var en hängiven försvarare av kyrkans syn på äktenskapet och stod bakom encyklikan Humanae vitae när denna text ifrågasattes. Under åren fick han alltmer uppgifter i det offentliga, som han aldrig ryggade för. Hans meritlista är lång. Men han upphörde aldrig att utveckla sig, både när det gälllde observationer och analyser. Hans stil förändrades också, från det retoriska till det avklarnande, skarpa och konkreta. Till artikeln

....................................................................................................................................................................................................................................................


Ärade läsare

Vi har under en längre tid inte uppdaterat tidskriften. Vi är en liten redaktion - semestervikarier finnes ej - och vi har mycket små resurser. Vi mottar inga bidrag från stiftet, alla kostnader (avgifter, driftskostnader mm) betalas f.n. från enskild privatekonomi. Det finns dock mycket rapportera om till våra ännu runt åttatusen läsare, inte minst de stora händelserna i vårt lilla stift. Men även ute i världen. Vi återkommer under hösten med flera serier och artiklar, om vi lyckas finna medel för fortsatt existens. Plusgiro: 48 70 49-9
Red.

  ....................................................................................................................................................................................................................................................        
 

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

       
  ....................................................................................................................................................................................................................................................        
 

KATOLSK OBSERVATÖR

är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

       
KATOLSK OBSERVATÖR 2012 All rights reserved
FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR, BOX 4337, 102 63 STOCKHOLM