Lektionarium:


Bön inför inloggning
Bibel 1917
(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina
Petersplatsen just nu

Idag:

 
,

Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Nyinlagt


Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

 


   


Bergamo: Sju präster döda, 20 under vård
EU-domstolen tar inte ställning för samvetet
Italien: Pizza levereras, inte sakramentet
Kina: Man visste, teg och nu berömmer man sig
Kyrkor stängs världen över, men i Polen utökas antalet mässtillfällen
Världsvid rosenkransbön (2)
Världsvid rosenkransbön (1)
Kardinal Sarah: Tron är i dödlig fara 

 

 

ALL OFFENTLIG GUDSTJÄNST INSTÄLLD

 

Nya förpliktande bestämmelser från Stockholms katolska stift – gäller fr o m söndagen den 29 mars

Eftersom regeringen har förbjudit sammankomster med fler än 50 personer tvingas Stockholms katolska stift nu att ställa in alla offentliga gudstjänster i Stockholms katolska stift tills vidare.

Församlingskyrkorna i vårt stift fortsätter att vara öppna för bön och enskild andakt.

De tre heliga påskdagarna ska firas enligt dekretet som har sänts ut till stiftets präster men utan församling närvarande.

Tills vidare hänvisar vi till de mässor som sänds online eller på TV. Alla uppmuntras till andlig kommunion, Rosenkransen samt bibelläsning.

Vi återkommer med hur man kan följa heliga Mässan via video och TV

Se vidare Stiftets hemsida


 

Påven ber för ett slut på pandemin
”Överge oss inte i stormen, Herre”

(Vatican News) På fredagen ledde påven Franciskus en särskild Eukaristisk tillbedjan på Petersplatsen, med välsignelsen, Urbi et Orbi, som vädjan om ett slut på pandemin. ”Överge oss inte i stormen, Herre”, sa påven. ”Välsigna världen, ge kropparna hälsa och trösta hjärtana.” Till artikeln

 

   

 Bebådelsen – ett mysterium att efterlikna

av Guerricus av Igny (1070 c:a - 1157)

(katobs.se) Några år före sin död, överlämnade professor Alf Härdelin en DVD-skiva till redaktionen. Det handlade om "en del som skräpat i mina lådor, som ingen velat trycka". Vi fick då rättigheterna att pubicera dessa översättningar. Det handlar om ofta okända författare från medeltiden, såsom denne Guerricus av Igny.

Guerricus († 1157) brukar, tillsammans med Bernhard av Clairvaux, Isak av Stella och Aelred av Rievaulx räknas till “de cisterciensiska fäderna”. Han slutade som abbot av Igny i norra Frankrike och har lämnat efter sig en stor samling av predikningar, utgivna till­sam­mans med fransk översättning och kommentar i serien Sources Chrétiennes (band 166 och 202). Det stycke som här meddelas i översättning är taget ur en predikan för Marie Bebådelses dag (vol. II, s. 136-140). Till artikeln

........................................................................................................................................................

In memoriam
Msgr Johannes F. Koch
Grundare av Katolsk Observatör
28/1 1921 - 20/3 2006

(katobs.se) För fjorton år sedan avled grundaren av denna tidskrift, msgr Johannes F. Koch. Tidskriften har nu funnits sedan 1968, på nätet sedan 2005. Med små resurser och liten redaktion har vi ändock lyckats hålla tidskriften uppe och drivit den i samma anda som msgr Koch ville att den skulle ha: Tro och Sanning!

Med anledning av hans dödsdag så återpublicerar vi en artikel om honom och ett bildspel om hela hans liv och gärning.
Se artikel: http://katobs.se/art_inmemoriam_jfk.html
Se bildspel: http://katobs.se/jfk1.pdf

 


Ledare

Kyrkan - fältsjukhuset som aldrig stänger


Att fasta i en anda av barmhärtighet

"Häromdagen råkade jag läsa några kloka ord av en kyrkolärare som jag aldrig hört tidigare. Och ämnet, vad var det?  Vikten av att vara barmhärtig." Till artikeln

 

Maximus av Turin:
Mose fasta och Kristi fasta

"Kära bröder! Tänk på, hur den undervisning som ges oss om det andliga livet växer fram, hur vi genom höga föredömen eggas till ett heligt liv, när vi hör hur såväl den salige Moses som Guds Son fastade under fyrtio dagar. Lägg då särskilt märke till, att liksom tjänaren inte är herre, så är det också en skillnad mellan deras fastor. Moses förkunnar den gamla lagen, Kristus är det nya förbundets upphov." Till artikeln

........................................................................................................................................................
Påve em. Benedikt XVI om Europa, och ungdomen
........................................................................................................................................................
Heliga Maria Elisabeth Hesselblads bön
för Skandinaviens omvändelse
........................................................................................................................................................Foto: ANSA

Kardinal Ruini:

Vi bör leva ett heligare liv och
be Gud om svaret

(katobs.se) Polariseringen och den faktiskt hårda personalpolitiken inom kyrkan har lett till en tystnad från biskopar och kardinaler om många frågor, som däremot diskuteras livligt i lekmannakretsar och i medierna. Situationen är unik. En av de kardinaler, som själv belagt sig med tystnad är den tidigare mycket frispråkige kardinalen Camillo Ruini. Han ledde under många år den betydelsefulla italienska biskopskonferensen som dess ordförande. Nu har han - vid 88 års ålder - låtit sig intervjuas några gånger. Sandro Magister har valt ut några delar ur en intervju, som handlar om Amazonas, gifta präster, risken för schism och fjärmandet från Gud. Till artikeln

........................................................................................................................................................


Botkyrka:
Skandalös exploatering av
Sankt Botvids helgade hemtrakter

Fundamental okunnighet bland politiker upprör folket


Foto: Salim Tarazi

(katobs.se) Sedan mitten av 1100-talet har Botkyrka kyrka varit känd för berättelsen om Sankt Botvid. Nu har kommunpolitikerna planerat att bygga ett industricentrum, bostadsområde och gallerior, precis bredvid kyrkans helgade plats. De har redan börjat placera ut hundratusentals ton sprängsten, detta bara 100 meter från 1100-talskyrkan och bakom det Vendel-gravar, som faktiskt är där förfäderna till S. Botvid vilar. En protesrörelse har nyligen tagit fart mot projektet. Alla är eniga över att detta är ett okänsligt ingrepp i ett kulturlandskap som självklart borde vara fredat från kortsiktiga exploateringsplaner. Till artikeln

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

 

Kardinal Robert Sarah:
”I min egenskap av biskop är det
min plikt att varna väst”

(katobs.se) Vi publicerar idag en intervju med kardinal Robert Sarah. Denne kardinal har ett gediget förflutet. Han växte upp i Franska Guinea och upplevde fattigdom och även hur de animistiska reigionerna fungerade. Han har skildrat sin väg från lerhyddorna till Vatikanens allra yppersta elit, detta i boken Gud eller ingenting (Catholicas förlag, 225 kr). I intervjun ställs frågor om kyrkans kris, som ingen kan blunda för längre. Det handlar enligt kardinal Sarah om prästernas kris, när de tror de ska prestera mycket och vara alla till lags, även världens krav att leva upp till tidsbundna ideologier och ideal. Enligt kardinal Sarah är syndfulla handlingar inte det värsta - utan förlusten av tro och sanning. Till artikeln
Se även Ledare: Om den heliga renheten

........................................................................................................................................................

 

Kardinal Gerhard Müller

Benedikt och hans kritiker

(katobs.se) "Vid 92 års ålder är Benedikt XVI i stånd till djupare teologisk reflektion än de som kritiserar honom, vilka saknar respekt och är ideologiskt förblindade. Han kan närma sig källan till den eld som satt kyrkans tak i brand." Detta skriver kardinal Gerhard Müller i ett kraftfullt försvar för den analys av kyrkans kris, där övergreppsepidemin bara är ett symptom på en falnande tro. Kardinal Müller var prefekt för Troskongregationen, tidigare påvens främsta verktyg för att klargöra lärofrågor, men idag har denna kongregationen fått en mindre framträdande roll. Till artikeln

........................................................................................................................................................


Aktuella rubriker på vår nyhetskommenterade blogg:

 
 
 
 
........................................................................................................................................................


Vad är katolska
kyrkans läroämbete?

(katobs.se) Ofta beskrivs den katolska kyrkan som en otidsenlig organisation ledd av några mörkrets maktmän i Rom. Dess uttalanden väcker frågor om med vilken rätt man kan vara så säker i frågor om himmel och jord, att man till och med talar om för människor hur de ska leva och vad de ska tro. I grunden finns det många missförstånd rörande det så kallade Läroämbetet. Vi har hittat en artikel från Ignatius Press som reder ut begreppen. Till artikeln

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

...................................................................................................................................

KATOLSK OBSERVATÖR

är en registrerad tidskrift, grundad 1968. Den har salige påve Paul VI:s välsignelse. Detta är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR 2019 All rights reserved