Lektionarium:


Bön inför inloggning
Bibel 1917
(nedladdning till mobil/PDA)
Bibel 2000
Folkbibeln
Biblia Vulgata Douay-R
eims
Septuagint
NT grek./lat.
Documenta Latina

Idag:


Minnesdagar ur
Bondepraktikan

Nyinlagt


Är texten för liten?

Håll ner Ctrl-
tangenten och
snurra på hjulet
på musen så
ändras textstorleken!

 


   
 
........................................................................................................................................................


Glöm inte bära den
Mirakulösa medaljongen!

Den 27 november för 190 år sedan visade sig Guds Moder Maria för en ung novis, Catherine Labouré, i kapellet till ett kloster mitt i Paris. Hon såg Maria stå på det som tycktes vara ett halvt jordklot och hade en gyllene jordglob i sina händer som om hon gav den till himlen. På globen stod ordet "Frankrike" och Vår Fru förklarade att detta representerade hela världen, men särskilt Frankrike. Tiderna var svåra i Frankrike, särskilt för de fattiga som var arbetslösa och ofta flyktingar från tidens många krig. Frankrike var först med att uppleva många av de problem som slutligen nådde andra delar av världen och till och med är närvarande idag. Från ringar på Marias fingrar när hon höll jorden kom många ljusstrålar. Maria förklarade att strålarna symboliserar den nåd hon får för dem som ber om den. Några av ädelstenarna på ringarna var dock mörka, och Maria förklarade att strålarna och nåden var tillgängliga men inte kom eftersom ingen hade bett om dem. Hon anvisade: ”Gör en medaljong med det här utseendet. De som bär den kommer att få stor nåd, särskilt om de bär den runt halsen. ” Med Kyrkans välsignelse började den tillverkas 1832, och omedelbart kom många omvändelser och mirakler.

 

 

 

 

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Om den katolska kyrkans trovärdighet

av kardinal Robert Sarah

Under två årtusenden har Kyrkan spelat rollen som beskyddare och främjare av civilisationen. Men har hon fortfarande medlen och viljan att göra det i våra dagar?

Västvärldens tankar är fulla av tvivel. Såväl intellektuella som politiker har alla samma känsla av att stå inför en kollaps. Solidaritet har blivit en bristvara och identiteter verkar upplösas allt mer och då finns det en del som hoppas på den katolska kyrkan. De ber henne att ge dem ett skäl till varför de ska leva tillsammans i solidaritet när de glömt vad som förenade dem som ett folk. De bönfaller henne om något som kan göra konsumtionssamhällets kalla värld lite mera uthärdlig. När en präst mördas blir alla starkt berörda och detta är något som drar dem ut ur den annars så förhärskande apatin. Till artikeln

........................................................................................................................................................

 

Ledare: Tro och förnuft leder oss

(katobs.se) Alltsedan denna tidskrift grundades år 1968 har det funnits en tydlig avsikt att förmedla nyheter och händelser som påverkar vår katolska verklighet. Att då uppmärksamma vad som kommer från Rom, från påven och hans utskott och kongregationer, har varit en prioritet. Vi har även låtit översätta artiklar av mera analyserande karaktär, från kardinaler, biskopar och teologer, högst meriterade författare och pålitliga källor som National Catholic Register, First Things, och erfarna vatikankännare som Sandro Magister och Alberto Carosa m.fl. Till artikeln

(Påvens Motu proprio Traditiones custodes har väckt många reaktioner världen över. Vi kommer att utförligt redogöra för detta dokument och vilka konsekvenser det kan få, samt reaktioner från olika håll. Tills vidare har vi bara denna ledare.)

........................................................................................................................................................

 

Läs våra texter om apostlarna av påve Benedikt XVI

8. Aposteln Petrus
9. Aposteln Petrus (forts)
10. Petri primat
23. Paulus från Tarsos
24. Paulus - det nya livet i Kristus
Alla apostlarna mm

 
........................................................................................................................................................

 

Länkar om heliga Maria Elisabeth Hesselblad:
Birgittinernas hemsida
Vatikanens text
Om S. Birgitta och S. Elisabeth Hesselblad
Tore S. Nyberg, ”Elisabeth Hesselblad och hennes Birgittinsystrar”, Signum nr 10/1978

Yvonne Maria Werner, ”Elisabeth Hesselblad och ekumeniken”, Signum nr 2/2000

Om en annan vördnadsvärd birgittasyster
........................................................................................................................................................


Tema: Kina och förtrycket av kristna

(katobs.se) Kina: Från och med förra månaden har kristet innehåll på Internet och sociala medier tagits bort. Kinas internetregulator raderade också minst två miljoner inlägg eller diskussioner om kommunistpartiets historia, som ansågs ”farliga” för social stabilitet.Under Stilla veckan och påsken hade många kristna svårt att ladda upp kristna videor och material. Den 14 april fick de ett meddelande om att musik med ”känsliga” religiösa teman skulle tas bort. Detta är brta ett av många tecken på att Vatikanens politska beslut att inte stödja den underjoriska kyrkan, i själva verket lett till större förföljelser. Vi har samlat några artiklar som handlar om framförallt situationen i Hong Kong, som försämrats avsevärt den senaste tiden för de kristna.

Är påven en tillgång för Kina?

(The Spectator) För tjugo år sedan samlade katoliker i en stad i Alaska ihop nog med pengar för att bygga en kyrka som de tillägnade Jesu heliga hjärta. De presenterade ritningarna för kommunalfullmäktige och de medlemmar som inte var katoliker ryggade tillbaka. Ska gotiska valv verkligen målas i samma färg som jordgubbar? Och klocktornen svepas in i ränder som av sockervadd? Men varför ska vi bry oss? Katoliker har sin egen uppfattning om hur kyrkor bör se ut. Till artikeln

Fem stora katoliker i fängelse i Hong Kong: "De är bekännarna i vår tid"

(s.m.) Fredagen den 16 april dömdes i Hong Kong nio framstående försvarare av frihet, de fängslades. Fem av dem är katoliker. Fader Gianni Criveller från Pontifical Institute for Foreign Missions (PIME), en professor i teologi som tillbringade tjugosju år i Kina, har träffat dem personligen och samma dag som de kom in i fängelset skissade han en livlig profil av dem på "Mondo e Missione", tidningen för PIME, och på "UCA News", en katolsk nyhetsblogg med fokus på Asien. Till artikeln

Varför är Vatikanen tyst om Kina och Hong Kong?

(MondoeMissione) Fader Gianni Criveller, PIME-missionär och sinolog, kommenterar svaret från Vatikanens sekreterare för förbindelserna med staterna Msgr. Paul Gallagher till en fråga som ställdes i en intervju av tidningen America : ”Encyclikan Fratelli tutti talade om betydelsen av folkrörelser för en politisk omvändelse. Jag tror att vi såg dem i aktion i Hong Kong, men Rom är tyst och framhärdar i att inte utse en biskop för Hong Kongs katoliker " Till artikel

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................


Högaktuell ledare från mars 2020: Kyrkan - fältsjukhuset som aldrig stänger


........................................................................................................................................................

Den nya kreationismen

Tankar kring ett tidsfenomen

(katobs.se) Varför är antalet ungdomar som får remisser för "könsdysfori" idag större än någonsin? Varför gäller detta hela västvärlden? Vår redaktör - som också är biolog - har försökt närma sig ett svar på dessa frågor utifrån ett biologiskt, vetenskapligt synsätt. I detta ingår fenomenet med sexualitet och kön i en naturlig ordning - en skapelseplan om man så vill - som inte kan kringgås utan allvarliga konsekvenser. Den renodlat antropocentriska specialiseringen tar inte hänsyn till den biologiska verklighet som vi är en del av. Dagligen proklameras det beskrivningar av välkända fenomen som kön, sexualitet, ja, även fortplantningen, vilka strider emot själva vår natur. Det görs kategoriseringar som ignorerar både vetenskap och hävdvunnen kunskap om människans konstitution. Detta innebär ett nytt synsätt som förvirrar - en form av kreationism där det är människan själv som är skaparen. Till artikeln

........................................................................................................................................................


Hur vi ska skydda oss i tider av hemsökelse och hur vi kan visa att vi är sanna kristna

(katobs.se) I tider av farsot måste man skydda sig. Men man får heller inte glömma att skydda sin själ genom att anförtro sig åt Guds Moder Maria Här följer ett vittnesbörd från den helige Don Bosco som kanske kan hjälpa oss och inge oss lite mod i dessa tider då vi upplever en farsot liknande den han var med om. Det handlar inte bara om oss, att vi själva ska få klara oss ifrån dess verkningar, utan att vi även eller just därför under så svåra tider ska visa att vi är sanna kristna och jungfru Marias verktyg genom att finnas till för andra genom att stråla ut kristen förtröstan och hopp. ((OBSERVERA att detta inte är en inbjudan att vi ska låta bli att skydda oss och våra medmänniskor från att bli smittade. Det handlar om en andlig orientering. Red. ) Till artikeln

........................................................................................................................................................
Påve em. Benedikt XVI om Europa, och ungdomen
........................................................................................................................................................
Heliga Maria Elisabeth Hesselblads bön
för Skandinaviens omvändelse
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Guds folks trosbekännelse

"Kyrkan anser det med rätta vara sin plikt att ständigt fördjupa och för varje generations krav avpassa framställningen av Guds outrannsakliga mysterier som i sig innesluter alla frälsningens frukter. Men samtidigt är det av största vikt att tillse att, under bevarande av den nödvändiga plikten att pröva, inga av den kristna trons sanningar bringas att vackla." Detta sade påven Paulus VI när han den 30 juni 1968, som avslutning på Trons år till minne av apostlarna Petrus och Paulus, proklamerade en formulering av vår katolska tro. Till artikeln

...................................................................................................................................

KATOLSK OBSERVATÖR

är en registrerad tidskrift, grundad 1968. Den har salige påve Paul VI:s välsignelse. Detta är ett ideellt projekt som drivs av några få lekmän. I redaktionen finns även en präst. Men initiativet är helt lekmannadominerat. Under våren 2008 konstituerades en stödförening med namnet FÖRENINGEN KATOLSK OBSERVATÖR. Denna förening utgör tidskriftens organisatoriska grund. Förutom medlemsavgifter och donationer från enskilda så tar föreningen emot bidrag från Stiftelsen Katolska Akademin. Huvudsakligen går bidragen till IT-kostnader och rättigheter. Arvoden och löner förekommer ej.

 

--------------------------------------------------------

KATOLSK OBSERVATÖR MMXXI All rights reserved
gg