Sekten Sverige

 

Kyrkoherden i Maria Magdalena församling i Stockholms evangelisk-lutherska stift, Karl-Erik Nylund, har studerat sekter. I boken "Att leka med elden" sammanfattar han gemensamma drag för ett femtiotal sekter:

* gruppen anser att den har den absoluta sanningen
* gruppens ledning har en auktoritär ledarstil
* medlemmarna sluter sig till gruppen
* medlemmarna är rädda att säga någonting utan ledningens godkännande

Det finns också fyra A:n som kännetecknar sekterism:

* Aggression (intern kritik accepteras inte)
* Aversion (mot utomstående)
* Alienation (stänger av samhället utanför)
* Absolut sanning.

Låt oss nu glida över till den pågående kampanjen för att omdefiniera äktenskapet. Den 16 juni skrev Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Lars Ohly i DN att "politiker har ett ansvar att gå före. Det är därför vi trots allt har kommit så långt i Sverige." De menar att det finns majoritet i riksdagen och det är bara att lägga fram ett lagförslag om "könsneutral äktenskapsbalk" så är saken klar. "Vi vill undanröja de sista resterna av särlagstiftningen. Äktenskapsbalken måste göras könsneutral. "

Vad har nu detta med sektdefinitioner att göra? Är det inte ett allmänt önskemål att detta lagförslag kommer? Vi vet inte vad svenska folket skulle säga, det har inte tillfrågats. Vi vet däremot hur en sådan lag skulle te sig i ett globalt perspektiv. Låt oss höja blicken en smula:

Världens befolkning kan delas upp i religionstillhörigheter. Av de sex miljarderna utgörs två miljarder av kristna och en miljard är muslimer. Det finns 800 miljoner hínduer. Sedan finns det ett antal mindre religioner. Av världens befolkning utgörs 200 miljoner, eller drygt tre procent, av ateister. Vi vet inte vad alla dessa anser om könsneutrala äktenskap. Men vi vet vad , med få undantag, de kristna, muslimerna och hinduerna har för syn på saken. Och dessa folk utgör alltså två tredjedelar av världens befolkning.

Sett ur ett historiskt perspektiv är ateismen närmast en kuriositet. Ännu mera udda är fenomenet att samhället skulle uppmuntra till homosexuella familjebildningar. Enkönade organisationer har funnits och finns - man tänker främst på militär- och klosterväsendet - men ingenstans har det funnits samhällen som grundats på enbart kärlekstanken, inkluderande könsumgänge inom samma kön. Detta är alltså ett extremt fenomen, som inte ingått i våra stora världskulturer, och inte heller är känt från de spillror av fångst- och samlarkulturer som återstår. Patriarkat eller matriarkat, monogami eller polygami - samhällsordningen har ändock byggt på att det bästa ("bonum commune") är om barnen växer upp hos och fostras av sina biologiska föräldrar. Andra förhållanden (barnhem, fosterföräldrar) behöver inte vara sämre, men de kan aldrig vara förstavalet.

Men det är således denna totalt dominerande syn som lilla ateistiska Sverige, och några få andra europeiska regeringar, skall påverka de övriga 99,9 procenten att överge. Vi har den absoluta sanningen och det finns ingen annan attityd än aversion gentemot den förlegade äktenskapssyn som resten av världen har, menar politikerna. Ty debatten handlar mindre om homosexuellas rätt att lova varandra trohet (vem kan hindra någon från det?), än våra folkvalda politikers självpåtagna rätt att förklara äktenskapet mellan man och kvinna förlegat. Denna gamla institution skall "undanröjas".

Inte heller de svenska medborgare som protesterar förskonas i debatten. Sakfrågan är inte ens värd att diskuteras - den är redan avgjord ju. Några högst meriterade seniorpolitikers ganska beskedliga inlägg till försvar för det självklara sambandet man-kvinna-barn väckte föraktfulla och hånfulla kommentarer med braskande hänvisningar till högerextremism och nazism (!), från högt uppsatta politiker och ledarskribenter. Ack - hur många högerextremister rymmer då inte den svenska landsbygden, för att inte tala om världen i stort!

Aggression, aversion, alienation, absolut sanning: Upptäck sekten Sverige.

20070617

Alla ledare

 ===============================
KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2006 All rights reserved