Samvetsfriheten går inte fri
från angrepp av EU:s jämställdhetsivrare

 

 

av Hilary White

ROM, den 29 september 29, 2010 (LifeSiteNews.com) – Det av EU föreslagna nya s.k. Equal Treatment-direktivet går emot hundratals år av rättsfilosofi och rättvisetänkande och kommer att begränsa den hittills rådande rättigheten till samvetsfrihet, säger Sophia Kuby från European Dignity Watch, som är en frivillig organisation som sysslar med pro-life (ja till livet) och pro-family frågor. I samband med en konferens i Rom den 20 september berättade Kuby för LifeSiteNews.com att om detta antas skulle framtida EU-initiativ under rubriken ”jämställdhetskrav” (equalities) ha en betänkligt begränsande effekt på den grundläggande demokratiska rättigheten till samvetsfrihet för kristna människor.

De större europeiska rättsinstitutionerna håller på att skapa en lagstiftning som kommer att leda till att kristna läkare hindras att utöva sin verksamhet i hela Europa, säger Kuby. Överlag föreligger det inom rättsväsendet en tendens att begränsa yttrande- och samvetsfrihet och de utgör ett direkt hot mot religiösa människor och institutioner.  

Denna kränkning av samvetsklausulen kommer som ett svar på det faktum att ”alltfler läkare vägrar bli involverade i aborter och andra legala men moraliskt stötande bruk”, sade Kuby. Hon citerar statistik från regionen Latium i centrala Italien som omfattar Rom med omnejd, där 86 % av läkarna vägrar att utföra aborter.  

Abortförespråkare inom de europeiska institutionerna reagerar nu eftersom det rör sig om en helt ny situation. För tio år sedan var det inte så många läkare som protesterade.”

Nu har de alltså att göra med en situation som verkligen är en motsägelse. Ja, säger de, det är nödvändigt att balansera rättigheterna, men då måste  man ’balansera’ rätten till samvetsfrihet, som är en av det demokratiska samhällets stöttepelare mot en ”rättighet” som är dödandet av ett ofött barn.

 

Informationsamhällets kollaps: Förebyggande åtgärder verkningslösa eller obefintliga.

Kuby framhöll att de två stora EU-kampanjerna, den s.k. McCafferty-rapporten från Europarådets parlamentariska församling (PACE) och Europeiska kommissionens förslag till ett Equal Treatment-direktiv samverkar för att skapa en rättslig situation som strider mot religionsfriheten och samvetsfriheten i Europa.  

I  Equal Treatment-direktivet som nu ligger för godkännande inför Ministerrådet står det att man önskar ”förhindra diskriminering”, men i själva verket, säger Kuby, kommer det istället att leda till att ”relationerna mellan individer utsätts för kontroll”. Detta betyder att vid ”socialt icke önskvärt beteende”, som till exempel  offentlig kritik av homosexualitet, feminism eller abort, kommer detta direktiv att skapa mekanismer som kan leda till åtal av den kränkande personen.   

Ärkebiskop Peter Smith av Southwark, ordförande av den engelska katolska biskopskonferensens avdelning för politiska ärenden, sade att den katolska kyrkan stödjer ”den underliggande moraliska principen” i direktivet. Han varnade endast för ”eventuella oönskade konsekvenser” för de kristna. Men Kuby är av annan uppfattning och säger att ”direktivet vänder upp och ner på de traditionella rättsbegreppen”.   

Detta direktiv, säger hon, motsäger de uråldriga rättsliga principerna, som redan Aristoteles kom på, enligt vilka

lika ting bör behandlas lika, olika ting ska behandlas olika, och alla ting bör behandlas på det sätt som passar vart och ett.

Antidiskrimineringsdirektivet och den filosofi som ligger bakom det går rakt emot Aristoteles principer,

säger Kuby till Lifesitenews.

Lika ting behandlas olika, olika ting behandlas lika och ingenting behandlas på det sätt som passar det.  

I själva verket ger man upp att försöka kalla tingen för vad de är, och som kriterier inför man istället begreppet jämförelser  (vilka för de mesta är dåligt valda eller olämpliga). Eftersom X har något som han tycker om måste Y också få det, oberoende av om han förtjänat det eller det finns någon annan grund till detta.

I några få ord är detta beskrivningen av den ideologi som ligger bakom hela denna nya förening av politiska initiativ och kyrkan skulle göra väl i att analysera det på djupet och lite mera systematiskt.

Direktivet lämnar öppet definitionen av beteenden som innebär ”diskriminering” i detta avseende. Kuby sade att resultatet blir att olaglig diskriminering

lämnas helt öppet för subjektivt tyckande av hur jag känner mig när jag blir behandlad på ett visst sätt.

Direktivet anger vidare att ett beteende måste bedömas att vara diskriminerande om det ”skapar en anstötlig eller förödmjukande miljö.”
 
”Det kan betyda vad som helst,” säger hon, absolut vad som helst.” 

Om McCafferty-rapporten blir antagen, säger hon, ”skulle detta stänga det medicinska brödraskapet för många människor, bara på grund av att dessa äger en väl grundad moralisk övertygelse,” vilken är väl skyddad av olika europeiska internationella överenskommelser, vilket inkluderar artikel 9 i den Europeiska konventionen om skydd för mänskliga rättigheter som ger varje människa rätt till samvetsfrihet.  

...ingen katolik eller kristen skulle kunna utbilda sig till läkare.  

”Samvetsfriheten är formellt skyddad på laglig väg”, men McCafferty-rapporten ”skulle betyda att parkatiskt taget ingen katolik eller kristen skulle kunna utbilda sig till läkare.”   

Företrädare för ja-till-livet i Europa har identifierat McCafferty-rapporten som den sista raden i en kedja av EU och PACE initiativ som vill förklara att abort är en mänsklig rättighet.Denna rapport kommer upp för diskussion den 7 oktober i PACE och enligt den får läkarna rätt att vägra deltagande i abort, men den skulle ändå tvinga läkarna att ge denna service genom att hänvisa dem till andra läkare, och om detta visar sig omöjligt, att själva tillgodose den.  

Kuby sade att McCafferty-rapporten också vänder upp och ner på det traditionella rättsväsendet  då den tvingar läkare att bevisa att deras vägran grundar sig på samvetsbetänkligheter eller religiös tro. ”Detta kan tyckas inte vara så allvarligt, men det som menas är att bevisbördan åligger den som vägrar. Om en läkare säger ”jag vill inte göra detta för mitt samvete förbjuder mig”, då måste han bevisa att det verkligen ligger till så.”

Målet med en sådan lagstiftning, säger hon,

är att beröva allmänheten och de statliga institutionerna, som de offentliga sjukhusen och klinikerna den garanti som ligger i rätten till vägran som bygger på samvetsbetänkligheter.

De som utformat rapporten har också föreslagit att man uppför ett offentligt register över alla samvetsvägrarna.

”Detta skulle i själva verket utgöra en slags svarta listan. Och var och en kan förstå vilka följder en sådan lista skulle få.”

Författarna har också föreslagit att man skulle skapa klagomålsmekanismer som skulle hjälpa myndigheterna att hålla reda på dem som vägrar ett juridiskt förfarande med hänvisning till samvetet.  

Kuby talade också om en allt hotfullare offentlig atmosfär i Europa, och hur kristna symboler och kyrkbyggnader ofta vandaliseras och vanhelgas och de kristna själva angrips ute i det offentliga rummet, både verbalt och fysiskt.

20101028

Översättning: NH 

Sophia Kuby har studier i filosofi bakom sig. Konvertit sedan 1997 och verksam i den idella organisationen European Dignity Watch, som bevakar institutioner inom EU med avseende på lagar och föreskrifter som hotar inkräkta på människans frihet och värdighet.
 

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved