Bön på Sveriges nationaldag

 

Allsmäktige, evige Gud, himmelens och jordens Skapare, vi tillbedja ditt upphöjda majestät och tacka dig för din faderliga omsorg om alla dina verk. Du har skapat jorden och danat den till hemvist för oss människor. Du har avbildat vår natur så, att vi måste leva i samhällen med lagbunden ordning under en styrande myndighet. Enligt ditt skaparbud har människosläktet spritt sig över jorden och förgrenat sig i stammar och folk med olika tungomål, sedvänjor och bruk.

Vi tacka dig, Fader i himmelen, för det land som du givit oss att bebo och bebygga, att odla och värna. Vi tacka dig för urfjällets fasta grund och slätternas bördiga mark, för malmen i våra berg och för grödan på våra åkrar. Vi prisa dig för din huldhets särskilda gåva till oss, för våra sjöars vida vatten, våra skogars djupa rymd och våra somrars ljusa dag. Vi tacka dig synnerligast för den oförskyllda nåden, att du sänt till våra fäder de män som förkunnade Kristi evangelium och gjorde vårt folk till medborgare i Kristi rike. Väl ha vi i mångt och mycket brustit i lydnad mot din vilja och förött vår arvedel, men vi bedja dig ödmjukt, att du icke ville se till vår skuld, utan till din Sons, Jesu Kristi, frälsande nåd.

Välsigna vårt fosterland och alla dess invånare, skydda vår lagbundna ordning mot inre, våra gränser mot yttre fiender. Håll fjärran från oss krig, hungersnöd och härjande sjukdomar. Låt icke prövningarna bliva oss övermäktiga till skada för vår själ. Välsigna Konungen och hela hans hus. Giv honom och hans råd vishet till att fatta och fasthet till att genomföra de beslut som främja vårt lands och folks välfärd. Beskydda försvarsmakten, välsigna alla alla rikets stånd: bonden bakom plogen och arbetaren vid maskinen, den lärdes forskning och den idoges företagsverksamhet.

Välsigna våra familjer och alla våra hem. Beskydda den kommande och uppväxande släktet och åldringens sista steg mot evighetens port.

Giv oss att vi, var och en för sig och vi alla i gemenskap med varandra, ärligt och troget, med beslutsamhet och uthållighet göra vår plikt på den plats i samhället, på vilken din heliga försyn har ställt oss. Ett dyrbart arv ha vi fått mottaga av våra fäder, må vi till våra efterkommande kunna lämna det fritt och oförminskat och förkovrat.

Herre, allsmäktige Gud, var du vårt värn och försvar! Giv att vårt fosterland med jordens andra riken och länder må bidraga till att ditt rike utbredes, som är sanningens och nådens, rättvisans, kärlekens och fridens rike.

Se på vårt lands förespråkare i himmelen, Vår dyra Fru, Jungfru Maria, den helige Erik, den heliga Birgitta och alla våra skyddshelgon, och bönhör oss genom vår Herre Jesus Kristus, din Son, som med dig lever och regerar från evighet till evighet.

Amen.

(Oremus, tredje upplagan)


 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2008 All rights reserved