USA: Biskoparnas goda avsikter stoppades - av Rom

 


Foto: CNS photo/Bob Roller

(katobs.se) Mellan den 12 och 14 november samlades den amerikanska biskopskonferensen i Baltimore. Det stora ämnet var hur man ska komma tillrätta med de omfattande sexuella övergreppen från präster på oftast pojkar och yngre män, och biskoparnas oförmåga eller stundtals ovilja att ta itu med saken. Fallet McCarrick och sedan en domstolsutredning i Pennsylvania har delat biskoparna. Medan lekmän uppgivet avstår sätta sina barn i katolska skolor och söner i prästseminarier, och allmänt rasar mot biskoparna, så finns de som ändå vill bagatellisera frågan, och andra som kräver högsta prioritet att utreda varje fall. Från övriga världen har denna kris knappast kommenterats ens, och många förvånas över hur lama reaktionerna och åtgärderna varit från Biskopskongregationen i Rom. Denna artikel åskådliggör tydligt klimatet i inledningen av konferensen, och efter två dagar var inte stämningen särskilt lättad, trots att många biskopar hade uttalat sig kraftfullt, en del öppet redovisat sina tankar och även ånger. Ordföranden kardinal DiNardo, har inte dolt sin besvikelse att inte kunna komma med mera konkreta åtgärder, i synnerhet som det kom helt andra signaler om konkreta steg från hans möte med påven den 12 september. Han avslutade biskopskonferensen lakoniskt med att påminna sina kolleger:

Vi måste återvända till helgelsen och Kyrkans uppdrag.

 

USCCB-konferensen:
Vad hände - och vad kommer hända i framtiden?

av Ed Condon och JD Flynn

Baltimore, (CNA) - Under en helig måndagsmorgon talade två offer för sexuella övergrepp till den amerikanska biskopskonferensen om deras erfarenheter och deras förhoppningar om Kyrkans framtid.

En av dem, Luis Torres, bad biskoparna att göra ändringar i kyrkans politik och kultur som kan säkerställa att sexuella övergrepp eller påtvingande från någon i Kyrkan, inklusive biskopar, upphör.

"Jag ber, att ni inspirerar mig och vårt samhälle till att tro och hoppas genom ert mod och er handling, som behövs just nu. Inte om tre månader. Inte om sex månader. Igår.”

"Jag ber," vädjade han, "att ni inspirerar mig och vårt samhälle till att tro och hoppas genom ert mod och er handling, som behövs just nu. Inte om tre månader. Inte om sex

Biskoparna hade för avsikt att vidta åtgärder vid sitt senaste möte i veckan, de röstade om två principåtgärder som de hoppades skulle rikta sig mot Kyrkans sexuella övergreppskris: en uppförandekod för biskopar och skapandet av en lekmannaledd panel för att undersöka påståenden om missförhållanden eller vårdslöshet från biskopar. Dessa åtgärdsförslag var inte utan kritiker, men det verkade tydligt att biskoparna och konferensadministratörerna betraktade dem som ett nödvändigt medel för att visa sitt engagemang att reformera.

Men när mötet började meddelade kardinal Daniel DiNardo, ordförande för USCCB, att Heliga Stolen hade insisterat på att biskoparna inte skulle rösta om sina egna förslag utan  istället vänta tills efter ett bskopsmöte i februari i Vatikanen med ordförandena för biskopskonferenser från hela världen.

Meddelandet verkade chockera nästan alla i salen, med det anmärkningsvärda undantaget från kardinal Blase Cupich i Chicago, som strax steg upp för att säga att "det är uppenbart att Heliga Stolen tar allvarligt på övergreppsskrisen".

Cupich föreslog att biskoparna skulle genomföra icke-bindande omröstningar om åtgärdsförslagen, för att ge varandra en uppfattning av allas olika uppfattningar,  och att de planerar ett möte i mars, då biskoparna skulle kunna rösta om nya förslag, om så är lämpligt. DiNardo sa att biskoparna skulle kunna diskutera den tanken på tisdag när mötet är planerat att komma igång.

Biskoparna kommer att ha en hel del att diskutera när det verkliga ärendena börjar. I konferenshotellens hallar och lobbyn diskuterar de redan vad man ska göra. De flesta undrar också vad som just hände - hur Vatikanen bestämde sig för att lägga deras planer på is och varför beskedet lämnades i sista minuten.

Vid en presskonferens kl 12:30 berättade DiNardo för reportrarna att beslutet kommunicerades via ett brev från Vatikanens Biskopskongregation. USCCB-tjänstemän sade senare att brevet kanske inte skulle släppas till allmänheten, med hänvisning till det kyrkliga protokollet. Men DiNardos tillkännagivande har tagit upp frågor om hur beslutet fattades i kongegationen och om vilken roll som de två amerikanska biskoparna i kongegationen kan ha spelat;  kardinalerna Blase Cupich och Donald Wuerl.

Några observatörer har noterat, att Cupich verkade förberedd med omfattande tankar om frågan medan de flesta biskoparna, inklusive DiNardo, fortfarande verkade vara tagna på sängen av nyheten.

Källor nära Wuerl har givit CNA motstridiga rapporter. En källa nära kardinalen berättade för CNA att han inte trodde att Wuerl hade varit med i beslutet. Men en annan Washington-källa berättade för CNA att Wuerl hade förhandsmeddelande om beslutet från Rom.

Vad exakt gjorde att Rom bestämde sig för att döda åtgärdsförslagen?

Båda kardinalerna kommer nu att möta frågor från sina amerikanska kollegor om vilken inblandning  de hade i beslutet och vad, om något, som de gjort för att förhindra det.

Vad exakt gjorde att Rom bestämde sig för att döda åtgärdsförslagen? Det finns flera teorier som cirkulerar bland de amerikanska biskoparna och medieobservatörerna.

Förutom deras uppenbara önskan om dialog med  globala katolska ledare innan normer har gått igenom, har vissa observatörer noterat att Vatikanen uttryckte reservationer om några kanoniska aspekter av biskoparnas förslag.

Men USCCB-källor har berättat för CNA att biskopskonferensen hade frågor om dokumenten till Vatikanens kongregationer under inledningen av veckans möte, men att dessa problem inte togs upp. Och andra har frågat varför Vatikanen inte kunde ha tillåtit biskoparna att rösta om dokumenten och sedan kräva ändringar under en "recognitio"-fas, där Heliga Stolen skulle antingen godkänna USCCB-politiken eller lägga fram förslag till ändringar innan de kunde ges effekt.

År 2002 diskuterades och godkändes politiken för barn- och ungdomsskydd av de amerikanska biskoparna innan de skickades till Rom. De återvände till konferensen med ändringar och anteckningar som sedan införlivades i normerna och antogs av biskoparna. Många förväntade sig ett liknande scenario att spelas upp 2018. I stället har processen lagts på is.

Det är verkligen sant att utkastet till förslag för  en lekmannaledd utredning väckte ett antal kanoniska frågor. Flera biskopar anlände till Baltimore för att debattera de problem som de uppfattade i texten. Men det är inte klart varför Biskopskongregationen bestämde sig för att intervenera för att förhindra debatten att äga rum.

Ännu mer förbryllande är Roms beslut att förhindra en omröstning om de föreslagna normerna för biskopars uppförande. Utkastet till texten i detta dokument, som cirkulerades med förslaget till oberoende kommission, innehöll inga tydliga kanoniska nyheter utöver en hänvisning till en oberoende  kommission.

Flera tjänstemän som pratade med CNA om Roms ingripande berättade för CNA att medan Vatikanen är kända för att vara oroade över den föreslagna oberoende kommissionen, så var det särskilt förvånande att Vatikanens veto-i-förskott innehöll utkastet till normer för biskopligt uppträdande.

Genom att stryka dokumentet verkar Biskopskongregationen avråda biskoparna från att ens diskutera sitt eget beteende eller ett löfte om att reformera det.

Att be biskoperna att högtidligt lova att inte föra ett sexuellt "dubbelliv" och att visa aktning för grundläggande skyldigheter i prästämbetet verkade knappast kontroversiellt; den vanligaste kritiken av uppförandekoden har varit att den inte var tillräckligt krävande. Genom att stryka dokumentet verkar Biskopskongregationen avråda biskoparna från att ens diskutera sitt eget beteende eller ett löfte om att reformera det.

Många av biskoparna i Baltimore berättade för CNA att de är uppretade av vad de ser som ett försök att stoppa dem att debattera den sexuella övergreppskrisen överhuvudtaget, och oförstående om skälen till det. Redan frustrerande var att deras begäran om en apostolisk besiktning i McCarrick-skandalen nekades, flera biskopar frågar sig varför Biskopskongegationen nu verkar motarbeta dem att ens kunna prata om elefanten i konferenshallen.

Vad de amerikanska biskoparna kan göra nu är oklart. De kommer sannolikt fortfarande att diskutera förslagen på dagordningen, och några biskopar har berättat för CNA att de förväntar sig att göra en icke-bindande omröstning om dem innan mötet avslutas.

Men flera biskopar har föreslagit CNA att de amerikanska biskoparna också skulle kunna utarbeta ett starkt uttalande om deras omtanke, som syftar till att uttrycka deras solidaritet med offren och deras förståelse av det akuta behovet av konkreta åtgärder. Biskopar brukar inte vara bekväma med att avslöja en splittring mellan sig och Rom, men som en biskop berättade för CNA idag, har ju sprickan redan formellt bekräftats av DiNardo själv.

Det viktigaste  för många biskopar är att de vidtar åtgärder för att förmedla till katolikerna att de finner sexuella övergrepp och tvång oacceptabelt, och att de inte kommer att tolerera närvaron av vargar i deras mitt. Biskoparna vet att de måste återvända till sina stift och förklara vad som har hänt. De vet att de måste förklara Vatikanens beslut till sina präster, varav många hoppas på reformer. Och de vet att de måste förklara för Justitieministeriet och statliga överåklagare, som granskar dem, att de försöker att lösa detta problem på ett seriöst sätt.

Biskoparna vill vara lydiga mot påven. Men de vill också kunna hantera krisen med sexuella övergrepp.

Efter att ingen såg ens ett inlägg komma, så vet biskoparna att de saknar förklaringar. Stämningen vid biskopskonferensen är spänd.

Vissa har föreslagit att biskoparna helt enkelt kunde skicka sina inlägg som de planerat, trotsa Roms direktiv. Men ett sådant beslut skulle vara ett vägran att följa påvens egen kuria, och verkar för många att vara farligt nära en schismatisk handling. Biskoparna vill vara lydiga mot påven. Men de vill också kunna hantera krisen med sexuella övergrepp.

För att övertyga amerikanska katoliker att kyrkan är seriös om att ta itu med övergreppskrisen, verkar de inte ha något annat val än att fortsätta uttrycka allvarligt missnöje med Roms direktiv, även om de uttrycker sin skyldighet att lyda dem.

Det finns emellertid en osannolik möjlighet biskoparna skulle kunna överväga. Biskopskonferensen har inte rätt att rösta på sina förslag. Men biskoparna skulle kunna försöka med ett annat förfarande: de kunde fråga om Roms tillstånd att kalla till ett plenarmöte om den sexuella övergreppskrisen i Amerika - ett slags formellt möte med amerikanska biskopar, betydligt kraftfullare än biskopskonferensen och bemyndigade inte bara till att stifta  lagar, men också försedda med den verkställande myndigheten för att inleda en omfattande undersökning av McCarrickskandalen och de biskopar som gjorde det möjligt.

Det sista plenumrådet i USA ägde rum 1884. Vatikanen skulle nästan säkert neka en USCCB-petition för något sådant. Men inget kan knappast vara ett starkare uttryck för ett amerikanskt engagemang för amerikanska lösningar på detta problem, än själva framställningen om ett sådant möte.

Det är osannolikt att biskoparna kommer att begära ett plenumråd. Men det är troligt att de kommer att höja sina röster i frustration över  Roms beslut och de vill veta hur och varför Biskopskongregationen fattade det beslut de gjorde. Och amerikanska katoliker kommer sannolikt att höja sina röster ännu mer.

Medan många biskopar är modlösa och utlämnade att gissa motiven och intentionerna bakom Roms kuppartade åtgärder, är en sak klar: de har ingen avsikt att byta samtalsämne.

20181119

Med benäget tillstånd från CNA.
Övers. US

Ed Condon är redaktör för CNA i Washington. Han är doktor i kanonisk rätt. Han är även frilansskribent och skriver för bla. Catholic Herald, Crux, National Review Online och National Catholic Register.
J.D. Flynn är chefredaktör för nyhetsbyrån CNA (Catholic News Agency) Han är licensiat i kanonisk rätt och har skrivit för First Things, National Review, National Catholic Register, m.fl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotnot: USCCB (United States Conference of Catholic Bishops) är den amerikanska biskopskonferensen, som samlar USA:s 16 kardinaler, 456 biskopar från 33 ärkestift och 145 stift. Man har 135 anställda.

 

 
 
Tillbaka Förstasidan Från början
===============================
© KATOLSK OBSERVATÖR 2005-2010 All rights reserved